Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Kateřina Kociánová
Prádlo / Baby Clothes
16.9.2016 - 31.12.2016
Kateřina Kociánová zrealizovala pro Výklady AXA soubor prací vycházejících z vlastní životní reality. Jeho idea se vztahuje ke konkrétní události, výtvarná rovina ale odkazuje k širšímu časovému spektru autorčina uměleckého výrazu. Hlavní vizuální účin prací je založen na kombinaci bělosti obrazové plochy a křehkosti barevné kresby materie skla. Autorka sestavuje špendlíkové hlavičky do linií odhmotněných od podkladového bavlněného plátna a ze skleněných duhových kuliček komponuje živou strukturu. Důležitou roli pro ni hraje „čistota“, „solidnost“ použité materie. Za přesvědčivě nosným tématem a vtipnými motivy (Dupačky, Košilka) vnímáme autorčino silné zaujetí ideálními geometrickými tvary a redukovanou formou. Obě charakteristiky nacházíme i v jejích ranějších pracích – Proměna krychle, Pohyb čtverce, 2006 –, převedení reálného motivu do znaku a struktury řádu v jednoduchém modu použila např. ve výrazném cyklu Překážky roku 2011, prezentovaném v alternativním výstavním prostoru Projektplus. Kateřina Kociánová předloženým souborem obohacuje uměleckou tematizaci mateřství obecně, jež se v rámci výtvarných výpovědí ženského rodu postupně stala v euroamerickém kulturním prostředí od druhé poloviny 60. let 20. století sympatickou samozřejmostí.
Vernisáž 15. 9. od 18 hodin
Vernisáž 15. 9. od 18 hodin
Číst více... Číst méně...
BIO
Kateřina Kociánová (nar. 1981 v Opavě) studovala SUPŠ v Opavě (1995–1999) a VOŠ v Praze (1999–2000). V letech 2000–2006 absolvovala pražskou Akademii výtvarných umění (sochařské ateliéry Karla Nepraše, Jana…
Kateřina Kociánová (nar. 1981 v Opavě) studovala SUPŠ v Opavě (1995–1999) a VOŠ v Praze (1999–2000). V letech 2000–2006 absolvovala pražskou Akademii výtvarných umění (sochařské ateliéry Karla Nepraše, Jana Koblasy a Jindřicha Zeithammla) a v letech 2006–2009 studovala obor architektury a urbanismu na Fakultě architektury ČVUT v Praze (v ateliérech Arnošta Navrátila, Petra Hájka a Jana Šépky a Aleny Šrámkové). Její samostatné výstavy se konaly v brněnské Galerii mladých (Proměna krychle, 2007) a v pražské galerii Projektplus a opavské Galerii Cella (Překážky, 2011). Od roku 2002 byly její práce prezentovány na společných výstavách sochařské školy Karla Nepraše (např. v Galerii města Trutnova – 2002, muzeu města Hořice – 2003, v opavském Domě umění – 2005 a v Klášterním kostele Sokolova – 2012) a Koblasova ateliéru (KiC – Kunst in der Carlshütte v Büdelsdorfu – 2007), také na společných výstavách AVU (např. v KunstHaus am Schüberg v Hamburku – 2004 nebo ve Veletržním paláci NG v Praze – 2006). Dále vystavovala v rámci uměleckého seskupení BaRaKa (např. v pražských galeriích Doubner – 2004 nebo Skarabeus – 2006), roku 2006 byly její práce prezentovány na mezinárodní sochařské výstavě OpenArt ve švýcarském Roveredu, roku 2008 v pražské Kateřinské zahradě (Nic na odiv…?), roku 2010 v Květné zahradě v Kroměříži (Sochy v zahradě), roku 2012 v Botanické zahradě PřF UK v Praze (Kompot) a v letech 2013 a 2014 v pražské Pragovce (45 a Kolben Daněk salon). Zúčastnila se řady sochařských sympozií v ČR i zahraničí, ocenění získala ve španělské Almeríi roku 2004 a o rok později ve francouzském Grasse.
Číst více... Číst méně...
Seznam reprodukcí
1. Kateřina Kociánová, Dupačky, 2016, špendlíky, plátno, 100 × 100 cm, foto archiv autorky

2. Kateřina Kociánová, Košilka, 2016, špendlíky, plátno, 100 × 100 cm, foto archiv autorky

3. Pohled do výstavy Kateřiny Kociánové…
1. Kateřina Kociánová, Dupačky, 2016, špendlíky, plátno, 100 × 100 cm, foto archiv autorky

2. Kateřina Kociánová, Košilka, 2016, špendlíky, plátno, 100 × 100 cm, foto archiv autorky

3. Pohled do výstavy Kateřiny Kociánové Prádlo, Výklady AXA, 2016, foto Martin Polák

4. Kuličky, 2016, detail, sklo, mdf deska, foto archiv autorky

5. Pohled do výstavy Kateřiny Kociánové Prádlo, Výklady AXA, 2016, foto Martin Polák
Číst více... Číst méně...
Kateřina Kociánová has created a set of artworks arising from the reality of her own life for AXA Showcase Gallery. The idea for her work is linked to a specific event, yet the visual level reflects a broader time span in the author’s artistic expression. The key visual effect of her works lies in the combination of a white surface and the fragility of drawing which utilises coloured glass. The author combines coloured glass pin-heads in lines that are dematerialised from the cotton canvas support, to create a lively structure. The ‘purity’ and ‘solidity’ of the material play a significant role in her work. The convincing principal topic and witty motifs (Baby Rompers, Camisole) enable us to perceive the author’s keen interest in formal geometric shapes and reduced forms. Both features can be found in her early works – Transformation of the Cube, Motion of the Square, 2006 –, where she transfers a motif from the real world into a sign, ordered and constructed in simple mode e.g. in her distinctive cycle Obstacles in 2011, presented in the alternative exhibition space Projektplus. Through the set of artworks displayed, Kateřina Kociánová enriches the theme of motherhood as an artistic concept, one which, since the late 1960’s has become widely recognised as a valid theme of expression in women’s fine art in the Euro-American cultural environment.
Vernissage 15. 9. 2016 at 6 p.m.
Vernissage 15. 9. 2016 at 6 p.m.
Read more... Read less...
BIO
Kateřina Kociánová (born in 1981 in Opava) studied at the Secondary School of Arts and Design in Opava (1995–1999) and at the Higher School of Arts in Prague (1999–2000). Between 2000–2006 she studied at the Academy…
Kateřina Kociánová (born in 1981 in Opava) studied at the Secondary School of Arts and Design in Opava (1995–1999) and at the Higher School of Arts in Prague (1999–2000). Between 2000–2006 she studied at the Academy of Fine Arts in Prague (Sculpture under Karel Nepraš, Jan Koblasa and Jindřich Zeithamml) and subsequently in 2006–2009 she studied architecture and urbanism in the Faculty of Architecture at the Czech Technical University in Prague (under Arnošt Navrátil, Petr Hájek, Jan Šépka and Alena Šrámková). Her solo exhibitions were shown in Mladých Gallery in Brno (Transformation of the Cube, 2007), Projektplus Gallery in Prague and Cella Gallery in Opava (Obstacles, 2011). Since 2002, her works were presented in joint exhibitions of Karel Nepraš’s Sculpture School (e.g. in Trutnov Municipal Gallery – 2002, Hořice Museum – 2003, House of Art in Opava – 2005, and Monastery Church in Sokolov – 2012) and of Koblasa’s Studio (KiC – Kunst in der Carlshütte in Büdelsdorf – 2007), as well as in joint exhibitions of the Academy of Fine Arts (e.g. in KunstHaus am Schüberg in Hamburg and in the Trade Fair Palace of the National Gallery in Prague – 2006). She also displayed her work with the artists’ group BaRaKa (e.g. in Prague Galleries Doubner – 2004 and Skarabeus – 2006), in 2006 her artworks were presented at OpenArt International Sculpture Exhibition in Roveredo in Switzerland, in 2008 they were displayed in the Kateřinská Garden (Nothing to flaunt…?), in 2010 in the Flower Garden in Kroměříž (Statues in the Garden), in 2012 in the Botanical Gardens of the Faculty of Science of Charles University in Prague (Compote) and in 2013 and 2014 in Prague Pragovka (45 and Salon Kolben Daněk). She has participated in many Sculpture Symposiums both in the Czech Republic and abroad. She was awarded a prize in 2004 in Almeria in Spain and the following year in Grasse in France.
Read more... Read less...
Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5