Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Iva Krupicová
ROLETA
31. 5. – 31. 8. 2024

V uměleckých pracích Ivy Krupicové můžeme v rovině zacházení s prostorem a hmotou vnímat dvě základní linie. V jedné je reflexe hmotné reality převáděna do obrazové plochy grafických tisků, převážně pomocí siluet a textur, v druhé je ale ustavován nový čas a prostor, a to prostřednictvím simulování procesuální proměny, vrstvení zmnožených ploch, dočasnosti vytvořeného prostředí. Autorka se věnuje klasickým grafickým technikám, především litografii a hlubotisku, také ale site-specific prostorovým instalacím z papíru nebo vytváření objektů-knih. Původně přirozené setkání kamene a papíru v grafické technice tak v prostorových pracích invenčně zpřítomňuje v jejich bytostném kontrastu. V site-specific instalaci Roleta pro Výklady AXA zviditelňuje možnosti světelných průsvitů skládaných a vrstvených papírových ploch. Geometrickou strukturu rovnoběžných vertikál narušuje nepravidelnými průhledy, díky kterým naši imaginaci vrací do každodenní reality. Navozuje tak dobře známý vjem chvilkového nahlédnutí do míjeného okna při chůzi městem, registrování života ulice periferním pohledem v odrazech prosklených výloh, uvědomění si významu rozhraní, skrze které světelná atmosféra vnějšího prostředí ustavuje naše pocitové rozpoložení. V kontextu těchto významů můžeme připomenout malby městských pasáží Karla Součka z období Skupiny 42, kde odrazy deformované skutečnosti, zrcadlení kontinuální proměny okolí představovaly jakési parafráze principu platonské jeskyně. Pokud se ale zaměříme na koncept přenosu reálného obrazu skrze materii papíru, nabízí se připomenout Thomase Demanda, který dle nalezených fotografií sestavuje pomocí lepenky a papíru velkoformátové repliky, ty následně nasvítí, aby navodil přesvědčivou atmosféru, přičemž samotnou rekonstrukci po vyfotografování zničí. V práci Fenster – její formu Roleta Ivy Krupicové na první pohled velmi připomíná – jej zajímá fyzičnost papíru, kompozice světel, stíny narušující paralelní linie sestavy, „geometrickou strnulost žaluzií“ (TD). V Roletě je přítomna ale odlišná výtvarná rovina – autorčina specifická schopnost provázat konceptuální uvažování o objektu knihy ve vztahu ke světelně modelačním schopnostem papírové plochy. Obsahuje charakteristické výrazové prvky odhmotnění či navození specifické prostorovosti. Jde o další ukázku kreativně uchopeného vztahu grafického tisku a objektovosti knihy, jako již dříve autorka zrealizovala například v cyklu Bludný balvan.

IVA KRUPICOVÁ (*1987 v Brně) studovala na Střední průmyslové škole textilní v Brně (2002–2003) a Střední škole umění a designu a VOŠR v Brně (2003–2007). V letech 2007–2012 absolvovala studium na Fakultě umění Ostravské univerzity (obor Obalový a knižní design) a v letech 2016–2019 doktorské studium na Akademii výtvarných umění v polských Katovicích (Katedra grafiky). V letech 2010/2011 uskutečnila studijní stáž na Universidad de Castilla-La Mancha ve španělském městě Cuenca. V letech 2012–2020 pedagogicky působila na Katedře grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity. Absolvovala několik pedagogických zahraničních stáží, např. na AVU v Katovicích (2014), Royal Academy of Fine Arts v Antverpách (2017), AVU ve Varšavě (2016, 2018) nebo na AVU ve Vratislavi (2019). V roce 2013 obdržela Hlavní cenu v kategorii Knižní ilustrace, Typografie, Fenomén kniha, Brno; opakovaně byla za grafické práce nominována v nejvyšších kategoriích v soutěži Grafika roku, Praha (2020, 2019, 2017, 2015) a na Bienále digitální grafiky, Gdyně (2019, 2016). Od roku 2005 proběhla řada jejích samostatných výstav v ČR i zahraničí.

Iva Krupicová / Roleta

Vernisáž 30. 5. od 18 hodin

31. 5. – 31. 8. 2024

Výklady AXA, Palác AXA, Na Poříčí 40, Praha 1

Kurátorka výstavy: Iva Mladičová

ivakrupicova.com

In the way Iva Krupicová handles space and matter in her artworks, we can perceive two essential lines: In the first one, the reflection of material reality is transformed into the pictorial surface comprised of imprints, mainly through silhouettes and textures, yet in the second one, new time and space are established, using simulation of process transformation, layering multiplied surfaces, and the transience of the newly emerged environment. The artist dedicates herself to classical art techniques, mainly lithography and intaglio printing, but also to site-specific space installations made of paper, or creating books- objects. She depicts the initially natural encounter of stone and paper in the technique of graphics of her spatial works in a creative way, rendering the intrinsic contrast of the two art materials. In her site-specific installation named Roller Blind for Showcase AXA, she makes visible the options of light shine-throughs at folded and layered paper surfaces. She disrupts the geometric structure of parallel verticals with irregular apertures, thanks to which she sends our imagination back to everyday life. This is how she induces that well-known perception of a momentary peek into a window we pass by when walking through a city, of noticing the life in the street through peripheral sight in the reflections of glass shop windows, of realizing the meaning of a boundary through which the luminous atmosphere of the outer environment establishes our emotional state of mind. In relation to those meanings, we can recall paintings of city passages by Karel Souček from the Group 42 period, where the reflections of deformed reality, the mirroring of continuous transformation in the surroundings represented a kind of a paraphrase of the Plato's cave principle. Yet when we focus on the concept of transferring real image through the matter of paper, we can recall Thomas Demand who, based on found photographs, assembles large-scale replicas made of cardboard and paper, and then he illuminates them to bring about a convincing atmosphere, while destroying the reconstruction itself after taking a picture of it. In his work Fenster – of which the form resembles a lot Iva Krupicová’s Roller Blind at first glance –, he is interested in the materiality of paper, the composition of lights and the shades disturbing the parallel lines of the composition, the “geometric stiffness of roller blinds” (TD). Nonetheless, there is another visual level that can be found at the Roller Blind: The distinctive capacity of the artist to link the conceptual thinking of the book object to the light- modelling features of paper surfaces. It contains typical expressional components of dematerialization or inducing a particular spatiality. It is yet another example of the relationship between graphic print and the object nature of a book conceived in a creative way, as the artist had previously carried this out e.g. in her Erratic Boulder cycle.

IVA KRUPICOVÁ (born 1987 in Brno, Czech Rep.) studied at the Secondary School of Textile Industry in Brno (2002–2003) and the Secondary School of Art and Design and Higher Professional School in Brno (2003–2007). Between 2007–2012, she completed her studies at the Faculty of Arts, University of Ostrava (in the field of Book and Packaging Design) and between 2016–2019, her doctoral studies at the Academy of Fine Arts in Katowice, Poland (Department of Graphic Arts). Between 2010–2011, she made a study visit at the Universidad de Castilla-La Mancha in Cuenca, Spain. Between 2012–2020, she was active as a teacher at the Department of Graphics and Drawing, Faculty of Arts, University of Ostrava. She also completed several study visits abroad, including, for example at the Academy of Fine Arts in Katowice (2014), Royal Academy of Fine Arts in Antwerp (2017), Academy of Fine Arts in Warsaw (2016, 2018) or at Academy of Fine Arts in Wrocław (2019). In 2013, she was awarded the first prize in the category of Book Illustration and Typography at the Phenomenon: The Book contest in Brno. For her works of graphic art, she was nominated several times in the most distinguished categories of the Graphic Art of the Year contest, Prague (2015, 2017, 2019, 2020) and the International Digital Graphic Arts Biennial, Gdynia (2016, 2019). Since 2005, many of her solo exhibitions both in the Czech Republic and abroad have taken place.

Iva Krupicová / Roller Blind

Vernissage: 30 th  May 2024, 6 P.M.

31 st May – 31 st  August 2024

Showcase AXA, Palace AXA, Na Poříčí 40, Prague 1

Curator of the exhibition: Iva Mladičová

Translation: Kristýna Flanderová

ivakrupicova.com

Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5