Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Karel Přáda
RELAXA
15.6.-8.9.2019
Soubor prací Karla Přády pro Výklady AXA charakterizuje svěží imaginace, hravá skladebnost, živá barevnost. Nejstarší inspirace pro některé z vystavených prací pocházejí z autorova pobytu ve Francii roku 2006, ještě z doby jeho studia na pražské Akademii výtvarných umění. Jde o reliéfní kresby spontánního charakteru na bělostném sádrovém podkladu. Pro Karla Přádu je častou uměleckou inspirací svět přírody. Již v závěrečném sochařském souboru na pražské AVU se snažil zprostředkovat svět harmonie, přírodu jako zdroj pozitivních tvůrčích sil. Součástí souboru pro Výklady AXA je objekt vycházející ze zrcadlového odrazu přírodního motivu na vodní hladině. I přes přímou srozumitelnost námětu je výsledný tvar poměrně komplikovaný a zamezuje možnost jednoduchého čtení. V několika vystavených reliéfech Přáda odkazuje k haptické rovině divákova vjemu a tematizuje princip hry. K podstatě fenoménu hry náleží mj. svobodné jednání, smysl v sobě samé, řád, rytmus, harmonie. Ve výstavě je zastoupena i autorova nejnovější reliéfní práce založená na pestré skladebné variabilitě jednoduchého geometrického tvaru. Z Přádových prací obecně vnímáme zájem o sochařské objekty Cy Twomblyho, o biomorfní charakter prací Hanse Arpa nebo Isamu Noguchiho, o hravou lehkost akvarelů Paula Kleea nebo také o živou barevnost mozaikovitých povrchů architektur Antonia Gaudího.
Informace o vernisáži
Vernisáž 14. 6. od 18 hodin

15.6. – 8.9. 2019

Výklady AXA, Palace AXA, Na Poříčí 40, Prague 1

Kurátorka: Iva Mladičová

Vernisáž 14. 6. od 18 hodin

15.6. – 8.9. 2019

Výklady AXA, Palace AXA, Na Poříčí 40, Prague 1

Kurátorka: Iva Mladičová

BIO
KAREL PŘÁDA (nar. 1980 v Dačicích) studoval v letech 1994–1998 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Nisou a v letech 1998–2001 Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích. Ve studiu sochařství dále pokračoval…
KAREL PŘÁDA (nar. 1980 v Dačicích) studoval v letech 1994–1998 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Nisou a v letech 1998–2001 Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích. Ve studiu sochařství dále pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 2001–2007 (ateliér J. Zeithammla; roku 2005 obdržel Cenu Bogdana Najdenova; roku 2006 absolvoval stáž na Académie de Strasbourg – ateliér V. Škody). Zúčastnil se řady sochařských sympozií, např. Flur v německém Markneukirchenu (dřevo), 2005; ve španělské Almeríi (mramor), 2006; v Hradci nad Moravicí (pískovec), 2010. Roku 2007 proběhla jeho samostatná výstava v Psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích. Z účasti na společných výstavách jmenujme např.: Výstava mladého umění, Veletržní palác, NG Praha, 2006; Diplomanti AVU, Praha, 2007; Nic na odiv…?, Kateřinská zahrada, Praha, 2008; Vkročení do prostoru, Galerie výtvarného umění, Most, 2010; Art Prague Sculpture, Novoměstská radnice, Praha, 2011; Výstava na zámku v Moravské Třebové, 2011; Svoz 16, Rabasova galerie, Rakovník, 2011. Roku 2016 se zúčastnil soutěže na sochu sv. Jana Nepomuckého pro Nepomuk, jeho návrh byl doporučen k realizaci.
Číst více... Číst méně...

The collection of artworks by Karel Přáda displayed at Showcase AXA can be characterized by vivid imagination, playful composition and life colours. Some of the exhibited works draw inspiration from the artist’s stay in France in 2006, from the time of his studies at the Prague’s Academy of Fine Arts. Those are spontaneous relief drawings on a pure white plaster background. Karel Přáda often draws his artistic inspiration from the world of nature. As early as in his final sculpture collection at the Academy of Fine Arts in Prague, he endeavoured to portray the world of harmony, and nature as a source of positive creative forces. The collection exhibited at Showcase AXA includes an object emerging from a mirror image of a natural motif on water surface. Despite the immediate intelligibility of the theme, the eventual shape is quite complex and cannot be read in a simple way. In several of his reliefs which are displayed, Přáda refers to the haptic level of the viewer’s perception, thematizing the principle of play. The phenomenon of play also includes free action, a sense of the play itself, order, rhythm and harmony, among others. The newest relief artworks of the artist based on multifarious composition variability of a simple geometric shape have also been included in the exhibition. In Přáda’s oeuvre, we can generally perceive his interest in Cy Twombly’s sculptural objects; the biomorphic nature of works by Hans Arp or Isamu Noguchi; Paul Klee’s playful simplicity of watercolours; or the vivid colours of Antoni Gaudí’s mosaic surfaces.

Opening information

Vernissage: 14th June, 6 P.M.

15th June – 8th September 2019

Showcase AXA, Palace AXA, Na Poříčí 40, Prague 1

Curator of the exhibition: Iva Mladičová

Vernissage: 14th June, 6 P.M.

15th June – 8th September 2019

Showcase AXA, Palace AXA, Na Poříčí 40, Prague 1

Curator of the exhibition: Iva Mladičová

BIO

KAREL PŘÁDA (*1980, Dačice, Czech Rep.) studied at the School of Applied Arts in Jablonec nad Nisou between 1994–1998 and the School of Stonecutting and Sculpture in Hořice between 1998–2001. He pursued his studies of sculpture at the Academy…

KAREL PŘÁDA (*1980, Dačice, Czech Rep.) studied at the School of Applied Arts in Jablonec nad Nisou between 1994–1998 and the School of Stonecutting and Sculpture in Hořice between 1998–2001. He pursued his studies of sculpture at the Academy of Fine Arts in Prague between 2001–2007 (J. Zeithamml’s atelier; in 2005, he received Bogdan Naydenov Award; in 2006, he made a study visit at the Académie de Strasbourg – V. Škoda’s atelier). He participated in many sculpture symposia, including e.g. Flur in Markneukirchen, Germany (wooden sculpture) in 2005; Almería, Spain (marble sculpture), 2006; Hradec nad Moravicí, Czech Rep. (sandstone sculpture), 2010. In 2007, an independent exhibition of his work was held at Bohnice Psychiatric Hospital in Prague. From the joint exhibitions featuring the artist, let us mention, among others: Výstava mladého umění (Display of Young Art), Fair Trade Palace, National Gallery Prague, 2006; Diplomanti AVU (Academy of Fine Arts: Thesis Writers), Prague, 2007; Nic na odiv…? (Nothing to Show Off…?), Kateřinská Garden, Prague, 2008; Vkročení do prostoru (Entering a Space), Most Art Gallery, 2010; Art Prague Sculpture, New Town Hall, Prague, 2011; exhibition at the Moravská Třebová Castle, 2011; Svoz 16 (Collection 16), Rabas Gallery, Rakovník, 2011. In 2016, he took part in a contest to select John of Nepomuk’s statue for the town of Nepomuk and his project was recommended to be executed.

Read more... Read less...
Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5