Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Aneta Juklíčková
MEZIÚZEMÍ
24. 6. – 31.10. 2022

Výchozím bodem přemýšlení o možnostech prostorových objektů, reliéfů a koláží byla pro Anetu Juklíčkovou „pravoúhlá situace“, konkrétně podnětnost architektury lepenkové krabice – z její vyříznuté základny definující půdorysné vymezení vytvořila několik „staveb“. I když ranější z nich nabývaly rozměrů a proporcí k reálnému užití, šlo o mentální prostory, symbolické skrýše. Probouzely asociace specifických obydlí jako výsledků spontánní dětské kreativity. Trojice objektů v současné výstavě pochází z roku 2021. Jejich liniové konstrukce navozují dojem klece, věže a reliéfní forma má charakter architektonického modelu. Samotná jejich materiálová existence je z hlediska případné účelnosti založena na protismyslu, autorce se ale s papírem, lepící páskou a sádrou dobře pracuje. Výsledkem jsou křehké stavby, překotně skládané a lepené, vratké neforemné konstrukce nedefinitivní formy. Díky způsobu nanášení sádry mají malířský charakter, základní formu ale definuje zdůraznění hran. Tvary vypovídají o pohybu skládání, zakódovaném v samotném materiálu. Čteme v nich vyslovení přítomnosti nejistoty, plaché i odevzdané, charakterizované uzavřeností i otevřeností. Tematizují proces vymezování fyzického i psychického prostoru. Povrch jednoho z objektů pokrývá spontánní liniová informelní kresba vypovídající o procesu „přivlastnění“. Na objekty-architektury Aneta Juklíčková následně navázala jednoduchými kolážovými kompozicemi grafického charakteru obsahujícími i prvky konstruktivní skladebnosti.

Aneta Juklíčková (nar. 1990, Frýdlant) studovala v letech 2006–2013 na Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou a v letech 2013–2019 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér figurálního sochařství a medaile, J. Hendrych, V. Míča; Ateliér grafiky I, D. Smutný). Zúčastnila se řady společných výstav, např. 6. salon Asociace umělců medailérů 2013, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2013, Biskupský dvůr, Brno, 2014; Pokoje (společně s E. Velickou), Cihelná 4, Praha, 2015; Ptal se vítr někoho?, GAVU, Praha, 2016; Nejkrásnější věk. Diplomanti AVU 2019, Moderní galerie AVU, Praha, 2019; Chapter 1: Inside and Outside, Gandy Gallery, Bratislava, 2019 (samostatná výstava); Divoce – umění v karanténě, NoD, Praha, 2020; Mít svoje světlo, Galerie ITC Osek, 2021. Zastupuje ji Gandy Gallery v Bratislavě.

ANETA JUKLÍČKOVÁ / MEZIÚZEMÍ

Vernisáž 23. 6. od 18 hodin

24. 6. – 31.10. 2022

Výklady AXA, Palác AXA, Na Poříčí 40, Praha 1

Kurátorka výstavy: Iva Mladičová

Kurátorský text

Významy prostorových a nástěnných objektů a koláží ze současné výstavy Meziúzemí mj. nepřímo odkazují k ranému uměleckému zaměření Anety Juklíčkové. Na Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou se věnovala…

Významy prostorových a nástěnných objektů a koláží ze současné výstavy Meziúzemí mj. nepřímo odkazují k ranému uměleckému zaměření Anety Juklíčkové. Na Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou se věnovala námětu krajiny ve formátu reliéfu medaile a následně jej rozvíjela v Ateliéru figurálního sochařství a medaile na pražské Akademii výtvarných umění. Velmi brzy dospěla k jeho abstraktní formě – šlo o vnitřní krajinu. Preferovala práci se sádrou pro její nedefinitivní charakter. Zajímalo ji sochařsky uchopovat hmotné a nehmotné, vždy pro ni bylo důležité téma prostoru. Abstraktní krajina se stala jejím charakteristickým osobním tématem.

Z období studia na AVU byl pro Anetu Juklíčkovou důležitý rok 2016. V rámci klauzurní práce vytvořila soubor Pod povrchem, zaujata významy vzájemnosti tajemství a banálnosti. Se záměrem zprostředkovat vztahové téma sdílení vytvořila několik objektů, v nichž bylo možné z plastických siluet tušit přítomnost obyčejných předmětů každodenní reality. V témže roce se zúčastnila výstavy Ptal se vítr někoho? (společně s Kateřinou Komm a Erikou Velickou). Prezentovala několik nástěnných reliéfů jednoduchých kruhových tvarů a objekty organického charakteru. Použití kruhu bylo samozřejmé vzhledem k autorčině dlouhodobější zkušenosti s klasickou medailí, lze jej ale také propojit s významem nekonečnosti krajinného prostoru.

Následně začaly Anetu Juklíčkovou zajímat výrazové možnosti pravého úhlu, „pravoúhlé situace“ – jako elementárního základu – vztahového, duchovního. Pravý úhel pro ni nesl význam bezpečného prostoru, zázemí. Na jeho základě vytvořila soubor specifických „staveb“ pro diplomovou práci, později prezentovanou na samostatné výstavě Inside and Outside v Bratislavě v soukromé Gandy Gallery (2019/2020). Formální základ tvořila lepenková krabice jako výraz hledání pocitu bezpečí, potřeby úkrytu. Inspirativní byla pro Anetu Juklíčkovou i práce s náhodně nalezenými částmi krabice. Potřebu vlastního prostoru, vyplývající ze strachu z pohybu mezi lidmi a komunikace s nimi, pro ni byla současně přínosná i limitující. Ranější z těchto staveb nabývaly rozměrů a proporcí k reálnému užití, šlo vždy ale o mentální prostory, symbolické skrýše. Probouzely asociace specifických obydlí jako výsledků spontánní dětské kreativity. Autorka práci vnímala jako budování představy a realizování ideálního místa. Fascinovalo ji, jak se anonymní, neosobní objekt postupně proměňuje v něco velmi osobního. Intenzivně prozkoumávala možnosti otevřenosti a uzavřenosti budovaných prostorů. Krabicový karton/lepenku vnímala pro vlastní záměr jako autentický materiál, neboť je lehce dostupný a vytvořený za účelem jednoho použití. V diplomové práci zacházela ale i s betonovými odlitky. Snahu o vytvoření pocitu zázemí a bezpečí ji v té době doprovázelo přesvědčení, že jde o iluzivní představu. Trojice objektů v současné výstavě Meziúzemí pochází z roku 2021. Jejich liniové konstrukce navozují dojem klece, věže a reliéfní forma má charakter architektonického modelu. Samotná jejich materiálová existence je z hlediska případné účelnosti založena na protismyslu, autorce se ale s papírem, lepící páskou a sádrou dobře pracuje. Výsledkem jsou křehké stavby, překotně skládané a lepené, vratké neforemné konstrukce nedefinitivní formy. Díky způsobu nanášení sádry mají malířský charakter, základní formu ale definuje zdůraznění hran. Tvary vypovídají o pohybu skládání zakódovaném v samotném materiálu. Čteme v nich vyslovení přítomnosti nejistoty, plaché i odevzdané, charakterizované uzavřeností i otevřeností. Tematizují proces vymezování fyzického i psychického prostoru. Povrch dalšího z vystavených objektů pokrývá spontánní liniová informelní kresba vypovídající o procesu „přivlastnění“. Na objekty-architektury Aneta Juklíčková následně navázala jednoduchými kolážovými kompozicemi grafického charakteru, které obsahují i prvky konstruktivní skladebnosti. Můžeme je vnímat jako půdorysy staveb s vědomím, že uvidět půdorys může znamenat i vědomou reflexi dané situace.

Zdroje: Rozhovory s Anetou Juklíčkovou v červnu 2022 a text Anety Juklíčkové k výstavě Inside and Outside (Gandy Gallery, Bratislava, 2019/2020).

Číst více... Číst méně...

For Aneta Juklíčková, the starting point for reflecting on the possibilities of spatial objects, reliefs and collages was what she calls a “rectangular situation”, in particular the inspiring nature of a cardboard box: she used its cut-out base delimiting its ground plan to create several “buildings”. Despite the earlier of these constructions acquiring the dimensions and proportions to be used in real life, they were mental spaces and symbolic hideaways, evoking associations of specific dwellings as a result of spontaneous children’s activity. The three objects in the current exhibition are from 2021. Their linear constructions give the impression of a cage, a tower, while their relief shape resembles an architectural model. From the viewpoint of possible usefulness, their material existence on its own is based on the opposite, yet the artist seems to enjoy working with paper, adhesive tape and plaster. The result consists of fragile edifices, assembled and glued together in a hasty manner, shaky and shapeless constructions of an indefinite form. Thanks to the way plaster has been applied, they display a painterly nature, yet their basic shape is determined by emphasizing the edges. The shapes give evidence of the motion during the assembly, encoded in the material used itself. We can observe the pronounced presence of uncertainty, both shy and reconciled, characterized by both closeness and openness at the same time. The objects thematize the delimitation of both physical and psychological space. The surface on another of the exhibited objects is covered by a spontaneous linear art informel drawing which shows the process of “appropriation”. Aneta Juklíčková then followed the objects-pieces of architecture with simple collage compositions of graphic nature including also elements of constructive compositionality.

Aneta Juklíčková (born 1990 in Frýdlant, Czech Rep.) studied at the High School of Applied Arts and the Higher Vocational School in Jablonec nad Nisou between 2006–2013, and between 2013–2019, she completed the studies at the Academy of Fine Arts in Prague (Atelier of figurative sculpture and medals led by Jan Hendrych and Vojtěch Míča, and the Graphic Arts Atelier I led by Dalibor Smutný). She took part in several joint exhibitions, e. g. the 6th Salon of the Association of Artists-Medalists 2013; Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou, 2013; The Bishop’s Courtyard, Brno, 2014; Pokoje (Rooms, together with Erika Velická), Cihelná 4, Prague, 2015; Ptal se vítr někoho? (Did the wind ask anyone?), Gallery of Fine Arts in Cheb (GAVU), Prague, 2016; Nejkrásnější věk. Diplomanti AVU 2019 (The most beautiful age. Thesis authors of the Academy of Fine Arts in Prague), Modern Gallery of the Academy of Fine Arts, Prague, 2019; Chapter 1: Inside and Outside, Gandy Gallery, Bratislava, 2019 (solo exhibition); Divoce – umění v karanténě (The wild way: art in quarantine), NoD, Prague, 2020; Mít svoje světlo (To have one’s own light), Gallery of Osek Visitor Centre, 2021. She is represented by the Gandy Gallery in Bratislava.

ANETA JUKLÍČKOVÁ / INTERTERRITORY

Vernissage: 23rd June from 6 pm

24th June – 25th September 2022

Showcase AXA, Palace AXA, Na Poříčí 40, Prague 1

Exhibition curator: Iva Mladičová

Translation: Kristýna Flanderová

vyklady.axa-hotel.cz

Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5