Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Dagmar Šubrtová
Čas prostoru
17.9.20 - 28.2.21

Dagmar Šubrtová se v posledních letech ve své umělecké výpovědi zabývá především tématem proměn zemského povrchu pod vlivem zásahů moderní civilizace, obecnou vzájemností mikrokosmického a makrokosmického. Ve výběru prací pro Výklady AXA akcentuje moment procesuálnosti permanentně probíhající v nezměrnosti prostoru univerza. Volí formu umělecko-vědecké posloupnosti kreseb, objektů a obrazu, v nichž jednoduchými geometrickými formami, symbolickou barevností a specifickou povrchovou texturou navozuje představy různých stádií cyklických vesmírných dějů. V instalaci pracuje s gradací od formy skici k finálnímu velkoformátovému obrazu. Z jejích geologicko-planetárních výjevů vnímáme atmosféru prehistorie a současně nesmírně vzdálené budoucnosti. Zajímá ji meziprostor transformativních procesů vymezený destrukcí minulého a tvořením budoucího. Jde o možnost existence prázdného prostoru, čímž se zabývá kromě buddhistické nauky i moderní kosmologie a neurologie. Jde ale také o kontinuitu, o proměnu jevu, jenž neztrácí svou povahu. Tím se dostáváme k autorčině dlouhodobému tématu „ultraprostorů“, v nichž neexistují běžné zákonitosti času. Dagmar Šubrtová uvádí příklady takových specifických míst: buď existují v režimu pomalých neustálých proměn (např. jeskyně), nebo jsou otevřena „symbolické anulaci času“ (rituální místa), především se ale vyskytují v nekonečném množství v kosmickém prostoru, aniž jsme schopni přesně identifikovat jejich parametry. Ve vystavených obrazech tušíme významovou spřízněnost – poskytují nám příležitost vstoupit do pomyslného prázdného prostoru a zakusit přirozenost kreativity okamžikové změny.

dagmarsubrtova.cz

BIO

DAGMAR ŠUBRTOVÁ (nar. 1973 v Duchcově, od roku 2000 žije v Kladně) studovala v letech 1993–1994 na Výtvarném institutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (ateliér skla) a v letech 1994–2000 pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou…

DAGMAR ŠUBRTOVÁ (nar. 1973 v Duchcově, od roku 2000 žije v Kladně) studovala v letech 1993–1994 na Výtvarném institutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (ateliér skla) a v letech 1994–2000 pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (sochařský ateliér K. Gebauera; v letech 2004–2013 zde působila jako odborná asistentka). Od roku 1992 proběhla řada jejích samostatných výstav, např.: Mapy, Producente gallery v Passau, Německo, 2004; Pohlédnu v jezero, hluboko – hluboko (s L. Semeckou), Stikla galleria v Rize, Lotyšsko, 2006; Snímky, Dům umění v Opavě (s K. Gebauerem), 2008; Tajný oheň, Altán Klamovka v Praze, 2011; Ve vrstvách, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 2012; Salve Vale, Galerie města Blanska, 2015; Na okraji kruhu, Galerie Die Aktualität des Schönen… v Liberci, 2016; Z ateliéru, Studio Bubec, Praha, 2018; Prach země, arto.to galerie Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou, 2019. Je autorkou řady realizací, např.: Památník židovským občanům města Proseč, Proseč u Skutče, 2015; Památník českým obětem bezpráví a násilí, Spassk, Kazachstán, 2018. Z jejích velmi četných kurátorských aktivit jmenujme dlouhodobé působení v muzeu při kladenském dole Mayrau (2002–2010) a v galerii Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze (od roku 2000); v letech 2015–2017 se kurátorsky podílela (společně s M. Vojtěchovským) na realizaci výstavního mezioborového projektu Frontiers of Solitude (Na pomezí samoty), Komunikační prostor Školská 28 v Praze, Dům umění v Ústí nad Labem, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

Číst více... Číst méně...
Kurátorský text

Dagmar Šubrtová se ve své umělecké výpovědi dlouhodobě zabývá tématem proměn zemského povrchu vlivem pragmatických a necitlivých zásahů moderní civilizace, obecnou vzájemností mikrokosmického a makrokosmického prostoru. Zajímá…

Dagmar Šubrtová se ve své umělecké výpovědi dlouhodobě zabývá tématem proměn zemského povrchu vlivem pragmatických a necitlivých zásahů moderní civilizace, obecnou vzájemností mikrokosmického a makrokosmického prostoru. Zajímá ji specifičnost míst poznamenaných konkrétní lidskou činností, současně ale i obecné jevy účinků nedohlédnutelného dosahu.

Ve výběru prací pro Výklady AXA akcentuje fenomén procesuálnosti permanentně probíhající na různých úrovních nezměrnosti univerza. Nevratné změny i otevřené proměny destruktivního i kreativního charakteru. Volí formu umělecko-vědecké posloupnosti kreseb, objektů a obrazů, v nichž jednoduchými geometrickými tvary, symbolickou barevností a specifickou povrchovou texturou navozuje představy různých stádií cyklických vesmírných i pozemských dějů. V instalaci pracuje s gradací od formy skici k finálnímu velkoformátovému obrazu.

Vystavené práce asociují obrazy planetárních těles v kosmickém prostoru, současně jde ale o abstraktní kompozice, kde kruhové formy nesou mimo jiné významy cyklického charakteru procesů a dějů. Struktura instalace v jedné části připomíná lineární posloupnost vědeckého pohledu, ve druhé skrze zmnožené překrývající se skici odkazuje do nehomogenní nelineární sféry, v níž se parametry časoprostorových stavů kvalitativně odlišují. Při důkladnějším průzkumu povrchu obrazů spatříme skutečné krystaly. Významově propojují nejenom mikrokosmos s makrokosmem, ale i reálnou materiálovost s ideálními tvary elementárních stereometrických těles uchopitelných matematickou abstrakcí. Dagmar Šubrtová ovšem ve svých komentářích zmiňuje i faktickou propojenost nekonečně vzdáleného a pozemsky přítomného: vždyť na povrch Země nepřetržitě dopadá kosmický prach.

Autorčin dlouhodobý zájem o význam transformativních procesů je zřetelný i ze samotných materiálů, s nimiž pracuje – může jít o materiál hald – škváru, popel, uhlí –, ale také například o nalezené přírodní pigmenty; jde o přímé důkazy živelných sil ohně, vody a země. Často ve svých instalacích pracuje i s objekty-fragmenty z bývalých průmyslových budov, jako se symboly zanikajícího a transformovaného v nové. Vyjímá části dříve funkčních technických konstrukcí a nechává je zaznít jako memento, připomínku devastace živého. Často kriticky poukazuje i na proces rekultivačních prací, mnohdy pouze formálně realizovaný.

Z vystavených geologicko-planetárních výjevů vnímáme atmosféru prehistorie a současně hodně vzdálené budoucnosti. Uvědomujeme si meziprostor transformativních procesů vymezený destrukcí minulého a tvořením budoucího. Inspiraci k úvaze o „času prostoru“ autorka nachází v komentáři tibetského dalajlamy z roku 1987*, vyjadřujícího se ke konkrétním tvrzením moderní kosmologie a neurologie. Zmiňuje představu prostorové částice jako spojujícího mostu mezi zničením jednoho vesmíru a evolucí dalšího (právě kosmologická fáze mezi vesmíry je zde označována jako „čas prostoru“). V tomto prázdném prostoru existuje potenciál pro hmotu – „prostorovou částici“, jež je aktivována silou karmy cítících bytostí. Jde tedy o možnost existence prázdného prostoru, ale také o kontinuitu, o proměnu jevu, jenž neztrácí svou povahu.

Připomeňme zde i autorčino dlouhodobé téma „ultraprostorů“, v nichž neexistují běžné zákonitosti času. Dagmar Šubrtová uvádí příklady takových specifických míst: buď existují v režimu pomalých neustálých proměn (např. jeskyně), jsou otevřena „symbolické anulaci času“ (rituální místa), především se ale vyskytují v nekonečném množství v kosmickém prostoru, aniž jsme schopni přesně identifikovat jejich parametry. Ve vystavených obrazech tušíme významovou spřízněnost – poskytují nám příležitost vstoupit do pomyslného prázdného prostoru a zakusit přirozenost kreativity okamžikové změny.

Dagmar Šubrtová zviditelňuje ekologická témata, nároky moderní civilizace směrem k energetickým zdrojům Země. Můžeme si ovšem skrze takové práce současně uvědomovat, zda se podobně nechováme i k vlastním individuálním možnostem a zdrojům, zda si dostatečně všímáme moudrosti, jež nám zviditelňují naše tělesné i duševní projevy a formy. Zda je nepřehlížíme, zda je vůbec dovedeme číst.

* Jeremy W. Hayward, Francisco J. Varela, Mosty k porozumění. Rozhovory

předních vědců s dalajlamou o zkoumání lidské mysli, DharmaGaia, Praha 2009, s. 99.

Číst více... Číst méně...
Informace o vernisáži

Vernisáž 17. 9. od 18 hodin

Vernisáž 17. 9. od 18 hodin

In the last few years, Dagmar Šubrtová has been focusing on the theme of changes on the Earth’s surface that occur as an effect of modern civilization interventions and general mutuality of the microcosmic and macrocosmic in her artistic expression. In her selection of works for Showcase AXA Gallery, she underlines the moment of a processional motion that is going on permanently in the infinity of universal space. She chose the form of an artistic-scientific sequence of drawings, objects and paintings with simple geometric shapes, symbolic colours and specific surface texture that evoke the idea of different stages of cyclic processes in outer space. In her installation, Šubrtová works with gradual development from a sketch to a final large-format painting. Her geologic-planetary scenes create an atmosphere of prehistory and far distant future at the same time. She addresses the interspace of transformation processes delimited by the destruction of the past and creation of the future. The existence of empty space might be possible – which is something not only Buddhism yet also modern cosmology and neurology look into. Continuity also matters; a constant change of a phenomenon that keeps its nature. This brings us to the author’s long-term ongoing theme – the ‘ultra spaces’ where common time rules do not apply. Dagmar Šubrtová gives examples of such specific places – they either exist in the mode of constant slow changes (e.g. a cave); or they are open to the ‘symbolic annulation of time’ (ritual sites) yet above all, they are present in infinite amounts in outer space where we are unable to precisely identify their parameters. You can sense certain affinity in meaning in the displayed works – they give us the opportunity to enter an imaginary empty space and feel the natural creativity of a moment change.

dagmarsubrtova.cz

BIO

Dagmar Šubrtová (born 1973 in Duchcov, living in Kladno since 2000) studied at the Institute of Fine Arts of the University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem in 1993–1994 (glass studio). In 1994–2000, she studied at the Academy of Arts, Architecture…

Dagmar Šubrtová (born 1973 in Duchcov, living in Kladno since 2000) studied at the Institute of Fine Arts of the University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem in 1993–1994 (glass studio). In 1994–2000, she studied at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (K. Gebauer’s studio of sculpture; between 2004 and 2013, she worked as an assistant in the sculpture studio). Since 1992, she has displayed her works at several solo exhibitions, e.g. Mapy (‘Maps’), Producente Gallery in Passau, Germany, 2004; Pohlédnu v jezero, hluboko – hluboko (‘Looking Deep, Deep Down in the Lake’, together with L. Semecká), Stikla Galleria in Riga, Latvia, 2006; Snímky (‘Pictures’, together with K. Gebauer), House of Art in Opava, 2008; Tajný oheň (‘Secret Fire’), Arbour Klamovka in Prague, 2011; Ve vrstvách (‘In Layers’), Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem, 2012; Salve Vale, Blansko Town Gallery, 2015; Na okraji kruhu (‘At the Edge of a Circle’), Gallery Die Aktualität des Schönen in Liberec, 2016; Z ateliéru (‘From a Studio’), Bubec Gallery, Prague, 2018; Prach země (‘The Earth Dust’), arto.to – Contemporary Art Gallery in the Coal Mill, Libčice nad Vltavou, 2019. She has authored several monuments including Memorial to the Jewish Citizens of Proseč Town, Proseč u Skutče, 2015; and Memorial to the Czech Victims of Injustice and Violence, Spassk, Kazakhstan, 2018. She has been very active as a curator, she worked as a curator in the Mining Museum Mayrau in Kladno for several years (2002–2010) and has curated exhibitions in the Gallery of the Institute of Macromolecular Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic in Prague (since 2000); in 2015–2017 she curated (together with M. Vojtěchovský) the interdisciplinary exhibition project Na pomezí samoty (‘Frontiers of Solitude’), Školská 28 Gallery in Prague, House of Art in Ústí nad Labem, Vysočina Regional Gallery in Jihlava.

Read more... Read less...
Opening information

Opening 17. 9. at  6 PM

Opening 17. 9. at  6 PM

Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5