Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Dana Sahánková
Bez rozdílu sami / Without Difference Alone
12.5.2016 - 31.8.2016
Dana Sahánková vytvořila pro Výklady AXA soubor čtyř vzájemně souvisejících tušových kreseb na plátně. Jde o záznamy duševních situací, na nichž zvířecí bytosti obývají otevřené architektonické konstrukce. Na první pohled se mohou jevit jako klidná zátiší, při bližším průzkumu se ale vynořují velmi nepřehledné světy, plné náznaků, znepokojivých nedořečeností, těsných prolínání, nereálných metamorfóz; každý prvek je nadán psychologickou potencí. Autorka kresbou zaznamenává zdlouhavý proces vznikání živého prostředí, v němž se přemýšlení v abstrahované rovině vtěluje do konkrétních zážitků a naopak. Přiznání opravy a změny je důležitou charakteristikou jejího výtvarného výrazu – jde o tvůrčí cestu, ne o ilustraci stavu. Živost kreseb je založena na výtvarné práci s principem dualit a jejich vztahů. Geometrie konstrukce je propojena s živostí těl, plasticita černé kresby vyvstává na bílém podkladu, v sousedství divokosti šelmy existuje slabost kořisti, svět reálných vztahů se prolíná s představami. Dana Sahánková v kresbách reflektuje psychický prostor vlastních zkušeností. Svým pracím tak zajišťuje autentickou existenci, jež skrze vloženou sílu přesvědčivě poutá naši pozornost.
BIO
Dana Sahánková (nar. 1984 v Praze) absolvovala v letech 2005–2011 pražskou Akademii výtvarných umění (ateliér kresby Jitky Svobodové; 2009 stáž v ateliéru Nová média 2 Veroniky Bromové). Roku 2008 uskutečnila studijní pobyt na Ecole…
Dana Sahánková (nar. 1984 v Praze) absolvovala v letech 2005–2011 pražskou Akademii výtvarných umění (ateliér kresby Jitky Svobodové; 2009 stáž v ateliéru Nová média 2 Veroniky Bromové). Roku 2008 uskutečnila studijní pobyt na Ecole Nationale Supérieure d’art v Dijonu. V roce 2010 upoutala pozornost její samostatná výstava Chtěla bych to vědět, konala se v Domě U Zlatého prstenu, GHMP, v rámci přehlídky mladých umělců Start Up. Samostatně dále vystavovala roku 2011 v pražské Galerii 35m2 (Nedaleko, s J. Střížkovou), v roce 2012 v jihlavské Galerii Půda (Unus mundus), o rok později pak s N. Čulíkem v brněnské Galerii OFF/FORMAT (INFP(snílek)/INFJ(umělec)) a roku 2014 v pražském Altánu Klamovka (Odraz světla, odraz tmy) a v Ostravě v Galerii Dole (Mezi podlahou a stropem). V loňském roce představila Můj život ve tvém obraze v Adam Gallery v Brně. Její práce byly roku 2011 zařazeny na přehlídku Česká malba generace nultých let 21. století (Wannieck Gallery, Brno), roku 2012 figurovala mezi finalisty Ceny kritiky za mladou malbu (Galerie kritiků, Praha) a zúčastnila se výstavy Cukr a bič (Městská galerie, Litomyšl). Roku 2014 vystavovala např. na přehlídce NULLA DIES SINE LINEA v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem a v Paláci Kinských Národní galerie v Praze – Drak se probouzí, v loňském roce byly její velkoformátové kresby zařazeny na výstavu Jehla v kupce sena v pražském Topičově salonu.
Číst více... Číst méně...
Kurátorský text
Dana Sahánková vytvořila pro Výklady AXA soubor čtyř vzájemně souvisejících tušových kreseb na plátně. Jde o záznamy duševních situací, na nichž zvířecí bytosti obývají otevřené architektonické konstrukce. Na první pohled se…
Dana Sahánková vytvořila pro Výklady AXA soubor čtyř vzájemně souvisejících tušových kreseb na plátně. Jde o záznamy duševních situací, na nichž zvířecí bytosti obývají otevřené architektonické konstrukce. Na první pohled se mohou jevit jako klidná zátiší, při bližším průzkumu se ale vynořují velmi nepřehledné světy, plné náznaků, znepokojivých nedořečeností, těsných prolínání, nereálných metamorfóz, liniové obrysy jsou přítomny v sousedství plastických, detailně vykreslených tvarů, každý prvek je nadán psychologickou potencí. Obydlené prostory vypovídají o svobodě možností, jejíž podmínkou je ale odvaha k obtížnému aktu hlubší psychické proměny.

Autorka architektonické situace vytváří sobě na míru, dokonce se na čas stává jejich organickou součástí. Divákovi následně nabízí možnost zakusit tato místa složitých vztahů a podnětů k řešení. Tušovou kresbou zaznamenává zdlouhavý proces vznikání živého prostředí, v němž přemýšlení v abstrahované rovině se vtěluje do konkrétních zážitků a naopak. Přiznání opravy a změny je důležitou charakteristikou autorčina výtvarného výrazu – jde o tvůrčí cestu, ne o ilustraci stavu. Každá z kreseb na čtvercovém formátu je svébytným celkem, jemu odpovídající významová situace pak celostností, se všemi rozpory vlastními živé bytosti. Může odkazovat i k významu obecného duševního prostoru rodinného společenství, pomyslné scény složitých a obtížně řešitelných situací. Vjem celku, jemuž je vlastní organická metamorfóza, autorka podporuje kresebnou texturou – prostorové konstrukce pokrývá zvířecí srstí.

Živost kreseb je založena na výtvarné práci s principem dualit a jejich vztahů. Geometrie konstrukce je propojena s živostí těl, plasticita černé kresby vyvstává na bílém podkladu, do dokonalosti kresby vstupuje neurčitost přiznané opravy, v sousedství divokosti šelmy existuje slabost kořisti. Svět reálných vztahů se prolíná s představami. Dana Sahánková v průběhu kresby objevila možnost kontinuálně pracovat na obou orientacích obrazové plochy, současně zpřítomnila téma dvou vzájemně propojených ploch/rovin. Realistická kresba zastupuje symbolické významy, zdánlivě abstraktní struktura bílých skvrn na obrazové ploše je přepisem skutečných hvězdných konstelací, přičemž zmnožené oči zvířecích hlav byly těmi původními světelnými ohnisky. V prezentovaných kresbách hrají zásadní roli zvířecí bytosti. Zpřítomňují současně téma motivace ke spojení s vlastní instinktivní podstatou, k obnovení vztahu s přirozeností, obdařenou tvořivou intuicí.

Práce se věnují prostoru niterných psychologických vztahů, autorka při jejich vytváření ale přemýšlí o hmotě. Zvláštním způsobem modeluje a konstruuje pomocí tušové kresby. Přesahy kresby směrem k objektovosti jí byly vždy vlastní. Barvu k vyjádření složitých duševních stavů a vyslovení funkčních zákonitostí nepotřebuje. V kresbách reflektuje psychický prostor vlastních zkušeností. Svým pracím tak zajišťuje autentickou existenci, jež skrze vloženou sílu přesvědčivě poutá naši pozornost.

Číst více... Číst méně...
Seznam reprodukcí
1 Bez názvu IX-I, 2016, detail, tuš, tužka, akryl, plátno, 180 x 180 cm, foto archiv autorky

2 Pohled do instalace výstavy Dana Sahánková, Bez rozdílu sami, foto Martin Polák

3 Bez názvu IX-I, 2016, tuš, tužka, akryl,…

1 Bez názvu IX-I, 2016, detail, tuš, tužka, akryl, plátno, 180 x 180 cm, foto archiv autorky

2 Pohled do instalace výstavy Dana Sahánková, Bez rozdílu sami, foto Martin Polák

3 Bez názvu IX-I, 2016, tuš, tužka, akryl, plátno, 180 × 180 cm, foto archiv autorky

4 Bez názvu IX-II, 2016, tuš, tužka, akryl, plátno, 180 × 180 cm, foto archiv autorky

5 Bez názvu IX-III, 2016, tuš, tužka, akryl, plátno, 180 × 180 cm, foto archiv autorky

6 Bez názvu IX-IV, 2016, tuš, tužka, akryl, plátno, 180 × 180 cm, foto archiv autorky

7 Bez názvu IV-IV, 2012-13, tuš, tužka, akryl, plátno, 210 × 510 cm, foto archiv autorky

Číst více... Číst méně...
Možnost prodeje
Možnost prodeje vystavených děl - www.sahankova.com
Možnost prodeje vystavených děl - www.sahankova.com
For the Výklady AXA Gallery, Dana Sahánková created a set of four interrelated ink drawings on canvas. They are records of introspective situations in which animal creatures inhabit open architectonic structures. At the first glance, they seem to be calm still lives, however when observed more closely, confusing worlds start to emerge, that are full of suggestions, uncanny unspoken messages, tight entanglements, and surreal metamorphoses; each element carries psychological potency. The author tells the story of the extensive process, of the genesis of the living environment, where abstract thoughts become particular experiences and vice versa. Openly admitted corrections and changes are an important characteristic of her artistic expression – which is a creative journey, rather than an illustration of a state. Her consideration of dualities and their relations, makes for the liveliness of her drawings. The geometry of the structure is juxtaposed with the liveliness of the bodies, the black drawing stands out on it’s white background, the weakness of the pray exists next to the savagery of the predator, the world of real relations is mixed with fantasies. In her drawings, Dana Sahánková reflects the introspective space of her own experiences. By doing so, she ensures for her works authentic existence, which – through the power placed in them – convincingly attracts our attention.
BIO
Dana Sahánková (born in 1984 in Prague) studied at Academy of Fine Arts in Prague (studio of drawing by Jitka Svobodová; in 2009 she completed a stage at Studio of New Media 2 by Veronika Bromová) from 2005 to 2011. In 2008 she completed a stage at…
Dana Sahánková (born in 1984 in Prague) studied at Academy of Fine Arts in Prague (studio of drawing by Jitka Svobodová; in 2009 she completed a stage at Studio of New Media 2 by Veronika Bromová) from 2005 to 2011. In 2008 she completed a stage at Ecole Nationale Supérieure d’art in Dijon, France. In 2010, her solo exhibition Wish I Would Know attracted attention at the Golden Ring House, City Gallery, Prague, which took place within the Start Up project for young artists. Another solo exhibition took place in 2011 in 35m2 Gallery, Prague (Nedaleko, with J. Střížková), in 2012 in Loft Gallery, Jihlava (Unus Mundus) and one year after with N. Čulík in OFF/FORMAT Gallery, Brno (INFP(dreamer)/INFJ(artist)) and in 2014 in Altán Klamovka Gallery, Prague (Reflection of Light, Reflection of Darkness) and in Dole Gallery, Ostrava (Between the Floor and the Ceiling). Last year, she presented My Life in Your Image at the Adam Gallery, Brno. In 2011, her works were included in the Painting of the 21st Century Noughties Generation (Wannieck Gallery, Brno). In 2012 she was among the finalists for the Critic’s Award for Young Painting (Critic’s Gallery, Prague) and participated in the Sugar and Whip exhibition (City Gallery, Litomyšl). In 2014 she exhibited for instance at NULLA DIES SINE LIEA in Emil Filla Gallery, Ústí nad Labem and at The Waking Dragon in Kinsky Palace, The National Gallery in Prague, last year her large-format drawings were included in A Needle in a Haystack exhibition in Topičův Salon, Prague.
Read more... Read less...
Možnost prodeje
Items Available for Sale on www.sahankova.com
Items Available for Sale on www.sahankova.com
Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5