Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Jakub Lipavský - Pavel Hošek
Pomezí vědomí / Frontier of Consciousness
13. 1. - 8. 4. 2017
Záměr Jakuba Lipavského a Pavla Hoška zrealizovat společnou výstavu sleduje konkrétní, obtížně definovatelné tvůrčí momenty, kdy materie-předmět-objekt se nachází v nehotovém stavu, ještě syrovém, a přitom obsahuje potenci finálního díla. Autory zajímá rozhraní proměn, které se dějí a nastávají v rámci naplňování záměru dokončení práce. Zajímá je zvratnost živosti vytvořené formy, jaké možnosti forma přináší, její aspekt nadčasovosti. Pro oba autory je při vytváření sochařských prací zásadně podnětná realita, pro oba je inspirativní oproštěná forma a civilní obyčejnost použitých materiálů. Specifický prostor výkladů, nacházející se na pomezí nepřehledné proměnnosti života velkoměstské ulice a formální dokonalosti funkcionalistického interiéru, by mohl poskytnout pro průzkum takového tématu – Nevyhraněno, Volně loženo, Ze zajetí, Pomezí vůle – docela vhodné prostředí.


Vernisáž 12. 1. od 18 hodin

BIO
Jakub Lipavský (nar. 1976 v Praze) studoval v letech 1998–2004 Akademii výtvarných umění v Praze, sochařský ateliér Jindřicha Zeithammla; absolvoval stáže na Kunstakademie ve Stuttgartu a na pražské AVU v malířském ateliéru Vladimíra…
Jakub Lipavský (nar. 1976 v Praze) studoval v letech 1998–2004 Akademii výtvarných umění v Praze, sochařský ateliér Jindřicha Zeithammla; absolvoval stáže na Kunstakademie ve Stuttgartu a na pražské AVU v malířském ateliéru Vladimíra Skrepla (2001–2002). Od roku 2004 se konala řada jeho samostatných výstav, např. v pražské Galerii Kai de Kai, 2005; Na dno geometrie v Domě Umění v Českých Budějovicích, 2008; Na hladině v Domě U Zlatého prstenu v Praze, 2009; nebo Obvyklí přítomní v Galerii G99 v Brně, 2010 (společně s Vojtěchem Míčou). V roce 2015 získal 3. místo v soutěži Tři portréty (V. Havel), loni byl oceněn jeho návrh v architektonicko-výtvarné soutěži na pomník V. Dolejška.

Pavel Hošek (nar. 1976 ve Zlíně) v letech 1995–2001 studoval pražskou Akademii výtvarných umění, sochařský ateliér Jindřicha Zeithammla; dvakrát obdržel ateliérovou cenu AVU (1997 a 2000). Roku 1999 absolvoval stáž na Staatliche Akademie der Bildenden Künste (ateliér Stephana Balkenhola) v Karlsruhe. Získal odměny v soutěžích na návrhy revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně (2011) a památníku Jana Kašpara v Pardubicích (2013). Proběhla řada jeho samostatných výstav: v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze, 2003; v pražské Galerii Kai de Kai, 2004; Tělo a prostor v Domě umění v Českých Budějovicích, 2006; Mezi dveřmi v Galerii výtvarného umění v Náchodě, 2011; v Galerii Kabinet T. ve Zlíně, 2014; roku 2015 zrealizoval site specific instalaci pro Broumovský klášter.

Oba autoři byli zastoupeni na výstavách: Plastische Arbeiten, Reinraum v Düsseldorfu, 2002; Socha 2, Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, 2006; Socha 3, Wortnerův dům v Českých Budějovicích, 2007; Nic na odiv…?, Kateřinská zahrada v Praze, 2008; My Europe, EESC v Bruselu, DOX v Praze, 2009; Vkročení do prostoru, Galerie výtvarného umění v Mostě, 2009; Svoz 12, Kostel nejsvětějšího Salvátora v Praze, 2010; Kompot, Botanická zahrada v Praze, 2012; Jakub Lipavský dále např. na výstavě Fundamenty a sedimenty v Městské knihovně v Praze, 2011; Pavel Hošek na výstavě Místo sochy v kostele sv. Vavřince v Klatovech, 2015.

Číst více... Číst méně...
Seznam reprodukcí
1. Z ateliéru Jakuba Lipavského a Pavla Hoška

2.-5. Z výstavy Jakub Lipavský - Pavel Hošek, Pomezí vědomí, Výklady AXA, 2017

1. Z ateliéru Jakuba Lipavského a Pavla Hoška

2.-5. Z výstavy Jakub Lipavský - Pavel Hošek, Pomezí vědomí, Výklady AXA, 2017

The joint exhibition of Jakub Lipavský and Pavel Hošek follows specific, only with difficulties defined creative moments when material-item-object is not finished yet, has still only a raw form and yet it already contains the potential of the resulting work. The artists are interested in boundary lines of transformations which happen during fulfilling the intention of the work’s finishing. They are interested in life reversibility of the created form, what possibilities the form brings, what its timelessness lies in. When creating, both artists consider the vitally stimulating reality important, both are inspired by free forms and civil commonness of the used materials. The specific interpretation space present on the frontier of the chaotic variability of life in the city and in the formal perfection of functionalist interiors could provide a convenient milieu for research of such topics – Ambivalent, Freely Defined, From Captivity, Frontier of Will.
BIO
Jakub Lipavský (born in 1976 in Prague) studied in 1998–2004 at the Academy of Fine Arts in Prague, the Jindřich Zeithamml’s Sculpture studio; completed internship at the Kunstakademie in Stuttgart and at Prague Academy of Fine Arts in the Vladimír…
Jakub Lipavský (born in 1976 in Prague) studied in 1998–2004 at the Academy of Fine Arts in Prague, the Jindřich Zeithamml’s Sculpture studio; completed internship at the Kunstakademie in Stuttgart and at Prague Academy of Fine Arts in the Vladimír Skrepl’s Painting Studio (2001–2002). Since 2004 he has had many individual exhibitions, for example in the Prague gallery Kai de Kai, 2005; To the Bottom of Geometry in the House of Arts in České Budějovice, 2008; On the level in the House of the Golden Ring in Prague 2009; or the Usual Present in Gallery G99 in Brno, 2010 (joint exhibition with Vojtěch Míča). In 2015 he won third place in competition Three portraits (V. Havel), last year he was awarded for his proposal in the architectural and art competition for the monument of Václav Dolejšek.

Pavel Hošek (born in 1976 in Zlín) studied in 1995–2001 at the Prague Academy of Fine Arts, the Jindřich Zeithamml Sculpture studio; twice he was awarded the Studio Price of the Academy (1997 and 2000). In 1999 he completed an internship at the Staatliche Akademie der Bildenden Künste (Stephan Balkenhol’s studio) in Karlsruhe. He won rewards in competitions for proposals of revitalisation of Gahura’s Prospect in Zlín (2011) and the monument of Jan Kašpar in Pardubice (2013). There has been held many of his individual exhibitions: in the Institute of Macromolecular Chemistry of Academy of Sciences of the Czech Republic in Prague, 2003; in Prague gallery Kai de Kai, 2004; Body and Space in the House of Arts in České Budějovice, 2006; In the Doorway in Gallery of Fine Arts in Náchod, 2011; In gallery Kabinet T. in Zlín, 2014; in 2015 he completed a site specific installation for the Broumov Monastery.

Both artists were represented on the following exhibitions: Plastische Arbeiten, Reinraum in Düsseldorf, 2002; Statue 2, Gallery of Felix Jenewein in Kutná Hora, 2006; Statue 3, Wortner’s House in České Budějovice, 2007; Nothing to show off...?, Kateřinská Garden in Prague, 2008; My Europe, EESC in Brussels, DOX in Prague, 2009; Entering the Space, Gallery of Fine Arts in Most, 2009; Collection 12, the Salvator’s Church in Prague, 2010; Compote, Botanic Garden in Prague, 2012; Jakub Lipavský further for example in the exhibition Fundaments and Sediments in the Municipal Library in Prague, 2011; Pavel Hošek on the exhibition the Statue’s place in the St. Vavřinec’s Church in Klatovy, 2015.

Read more... Read less...
Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5