Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Jan Kovářík
ARZENÁL
11. 11. 2022 – 19. 2. 2023

Jana Kováříka zajímají výrazové možnosti struktur a organické formy. Jeho tvarové kreace charakterizuje specifická estetická dokonalost. Zacházení s elementaritou tvaru i vnitřní stavby, dialektika uzavřených a otevřených forem, také ale expresivní živelnost. Dnes již dobře rozpoznatelný osobitý rukopis. Jakou rovinu v tomto myšlení strukturou a hmotou ale zprostředkovává současná instalace ve Výkladech AXA? Jedna logická linie vede do kutnohorského GASKu, kde se v roce 2017 divák mohl setkat se sochařskými formami autorových plastik. Zdůrazňovaly tvůrčí princip prázdnoty. Koncept by tedy mohl nyní pokračovat – až ke stopám záznamu samotného realizačního procesu. Druhá linie odkazuje k charakteru výstavního prostoru. Jan Kovářík jen vychází vstříc jeho realitě – je prostorem míjeným. Nachází se v přístupové chodbě, stejně jako v jeho ateliéru, kde má vystavené podstavce-desky z realizací děl prakticky vyskládané hned za vstupními dveřmi. Dalším vysvětlením by mohla být momentální potřeba přestávky v kontinuitě četných výstav, v monotónní mechaničnosti procesu galerijního provozu. Mohla by tu být ale i další možnost. Řada Kováříkových plastik vypovídá o skrytém řádu. Někdy zviditelňují stav, jako by se jejich hmota sama formovala. V jednom momentu se v pracích ale objevila „deforma“, živelnost tendující k zániku či k atakujícímu nebezpečí. Tedy současná instalace jako přiblížení se chaosu? Kromě toho specifická tvarová dokonalost by mohla být považována za výsledek neosobního programu – prostorově vytisknuta. Ne, jsou zde důkazy – šlo o pracný rukodělný proces. Právě proces obecně nás vrací k významové podstatě plastik Jana Kováříka – jako invenčních záznamů atraktivní proměnlivosti obrazců a struktur. Bohatý výrazový arzenál.

JAN KOVÁŘÍK (nar. 1980) studoval v letech 1998–2003 a 2004–2005 na Akademii výtvarných umění v Praze (sochařský ateliér, J. Zeithamml; intermediální ateliér, M. Knížák). Od roku 2002 proběhla řada jeho samostatných výstav, z posledních let uveďme např.: Statuofilia, Topičův salon, Praha, 2016; XUSHI – Hmota prázdnoty, GASK, Kutná Hora, 2017; Magie der Farben und Formen, KUNSTpassageHOF, Hof, Německo, 2017; D-M-UF, Galerie Caesar, Olomouc, 2018; Colorbond, GHMP, Trojský zámek, Praha, 2020; Zneklidněná substance, Galerie Morzin, Vrchlabí, 2022; Deforma, (A)VOID Floating Gallery, Praha, 2022. Úspěšně se zúčastnil řady soutěží na dílo do veřejného prostoru, např. v roce 2014 na pomník Marie Terezie v Praze (nejlépe hodnocený návrh; realizace 2020) a na pomník dr. Milady Horákové (3. místo), v roce 2016 na dílo Ládví v Praze 8 (1. místo), nebo na pomník Václava Dolejška v Praze (2. místo). Je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách, např. Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Východočeská galerie v Pardubicích.

JAN KOVÁŘÍK / ARZENÁL

Vernisáž 10. 11. od 18 hodin

11. 11. 2022 – 19. 2. 2023

Kurátorka výstavy: Iva Mladičová

www.jankovarik.art

Kurátorský text

„Sklad“ („skladiště“) je jeden z významů, který nese slovo „arzenál“. Tomu současná instalace ve Výkladech AXA na první pohled odpovídá. Může také ale znamenat „vybavení“, čemuž nasvědčují stopy různých…

„Sklad“ („skladiště“) je jeden z významů, který nese slovo „arzenál“. Tomu současná instalace ve Výkladech AXA na první pohled odpovídá. Může také ale znamenat „vybavení“, čemuž nasvědčují stopy různých dekorů, tvarů, realizačních procesů a postupů viditelné na vystavených deskách. Jana Kováříka již řadu let zajímají výrazové možnosti struktur a organických forem. Jeho tvarové kreace charakterizuje specifická estetická dokonalost. Zacházení s elementaritou tvaru i vnitřní stavby, dialektika uzavřených a otevřených forem, také ale expresivní živelnost. Jeho osobitý rukopis je dnes již dobře rozpoznatelný. Jakou rovinu v tomto myšlení strukturou a hmotou ale zprostředkovává současná instalace ve Výkladech AXA?

Jedna logická linie vede do kutnohorského GASKu, kde v roce 2017 proběhla Kováříkova samostatná výstava. Nesla název Xushi / Hmota prázdnoty a divák se na ní mohl setkat se sochařskými formami plastik. Zdůrazňovaly „vzájemně se podmiňující vztah mezi konkrétním tvarem a prázdnotou“, neboť „to, co není“, „paradoxně umocňuje působení a symbolický význam ‚toho, co je‘“, přítomnost nepřítomnosti. V čínské filozofii výraz XU označuje prázdnotu, nepřítomnost a SHI objem, přítomnost, reálné. Výstava připomněla „neodmyslitelnou spjatost viditelného a neviditelného, zjevného a tušeného, fyzického a nehmotného“ 1 . Můžeme zde připomenout ještě ale i rok 2020, kdy byl odhalen Kováříkův Pomník Marie Terezie – forma použitá při jeho odlití byla totiž o rok později nainstalována v bývalém kostele Panny Marie Sněžné v Andělské Hoře u Chrastavy. Výstava nesla název Cast Off. Koncept přítomný na obou výstavách by tedy mohl nyní pokračovat – až ke stopám záznamu samotného realizačního procesu.

Druhá linie vysvětlení formy současné výstavy odkazuje k charakteru výstavního prostoru. Jan Kovářík jen vychází vstříc jeho realitě – je prostorem míjeným. Nachází se v přístupové chodbě, stejně jako v jeho pražském ateliéru, kde má vystavené podstavce-desky z realizací děl prakticky uložené hned za vstupními dveřmi.

Dalším vysvětlením by mohla být autorova momentální potřeba přestávky v kontinuitě četných výstav, v monotónní mechaničnosti procesu galerijního provozu. Před současnou výstavou mj. probíhala společná prezentace Miroslava, Ludmily a Jana Kováříkových v Galerii výtvarného umění v Hodoníně a o několik dní po zahájení výstavy Arzenál se otevírala repríza rozsáhlého souboru děl rodinné trojice v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti. O četných výstavních aktivitách nepřímo vypovídají i zastoupení děl Jana Kováříka ve sbírkách veřejných institucí: Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Středočeského kraje, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Východočeská galerie v Pardubicích, ale i v několika důležitých soukromých sbírkách.

Nabízí se ovšem i další vysvětlení. Forma řady Kováříkových plastik zviditelňuje princip řádu. Jde především o cyklus Uzavřených forem, nástěnné objekty Mo, Donut či Mořský květ. Někdy práce navozují dojem, jako by se jejich hmota či uspořádání jejich prvků samovolně formovaly – např. Otevřené formy, Oneira, Sociální struktura. V jednom momentu se v pracích ale objevila „deforma“, živelnost tendující k zániku či k atakujícímu nebezpečí. Znamená tedy současná instalace přiblížení se principu chaosu?

Kromě toho specifická tvarová dokonalost by mohla být považována za výsledek neosobního programu – prostorově vytisknuta. Jsou zde ale pádné důkazy – šlo o pracný rukodělný proces: svařování, broušení, formování atd. Právě proces obecně nás vrací k významové podstatě plastik Jana Kováříka – jako invenčních záznamů atraktivní proměnlivosti obrazců a struktur. I když některé z nich působí velmi fantazijně, pouze vlastně zrcadlí nekonečnou pestrost prožitků každodenního bytí. Jde o bohatý výrazový arzenál.

Pozn.:

1 Richard Drury, Cast Off, in: Miroslav Kovářík, Ludmila Kováříková, Jan Kovářík, Jan Kovářík, GVU v Hodoníně,

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 2022, s. 198.

Číst více... Číst méně...

Jan Kovářík is interested in expression possibilities of structures and organic forms, with his shape creations being characterized by particular aesthetic perfectionism. His oeuvre displays the use of both shape elementarity and inner construction, the dialectics of both closed and open forms but also expressive spontaneousness. All those are forming a penmanship which has been easy to recognize. So, which level of this thinking through the means of structure and matter is rendered by the current installation at Showcase AXA? One logical line takes us to the Gallery of the Central Bohemian Region (GASK) in Kutná Hora, where visitors could encounter sculptural forms of the artist’s sculptures in 2017. Those were emphasizing the creative principle of void. Therefore, his concept could continue now, up to the traces of recording the effectuation process itself. As for the second line, this one refers to the nature of the exhibition space. Jan Kovářík is carrying out its essence, with this space being one which is passed by. His works can be found in the access corridor as well as in his studio where he has exposed the bases-boards from effecting works of art laid out right behind the entrance door. Another explanation to this could be the artist’s current need to take a break from the continuity of frequent exhibitions, from the monotone mechanicalness of the galleries’ operation process. Yet there could also be another possibility: Many of Kovářík’s sculptures display a hidden order, at times revealing a condition of their matter seemingly taking shape on its own. Nonetheless, in one moment, a “deform” appeared in his works, a kind of unrestrainedness tending to doom or an attacking danger. Could we then interpret the current installation as an approaching chaos? Besides that, the distinctive perfectionism of shapes could be considered as a result of an impersonal programme and to be printed in space. But no, we have evidence that this was a laborious hand-crafted process. And it is the process itself which takes us back to the semantic essence of Jan Kovářík’s sculptures as creative recordings of the attractive changeability of figures and structures: an extensive arsenal of expression.

JAN KOVÁŘÍK (born 1980) studied at the Academy of Fine Arts in Prague between 1998–2003 and 2004–2005 (Jindřich Zeithamml’s sculpture atelier and Milan Knížák’s intermedia atelier). Since 2002, many of his solo exhibitions have taken place, including some of the recent ones: Statuofilia, Topič Salon, Prague, 2016; XUSHI – Hmota prázdnoty (XUSHI – Matter of Void), Gallery of the Central Bohemian Region (GASK), Kutná Hora, 2017; Magie der Farben und Formen, KUNSTpassageHOF, Hof, Germany, 2017; D-M-UF, Caesar Gallery, Olomouc, 2018; Colorbond, Prague City Gallery (GHMP), Troja Château, Prague, 2020; Zneklidněná substance (Unsettled Substance), Morzin Gallery, Vrchlabí, 2022; Deforma, (A)VOID Floating Gallery, Prague, 2022. He has successfully participated in many tendering processes for an artwork designated for the public space, including, for example, Maria Theresa Memorial in Prague in 2014 (best evaluated proposal, effectuatedin 2020) and Dr. Milada Horáková Memorial (3 rd place); Ládví Artwork for the city district of Prague 8 in 2016 (1 st place) or Václav Dolejšek Memorial in Prague (2 nd place). His work is represented both in public and private collections, including the National Gallery in Prague, Prague City Gallery, Gallery of the Central Bohemian Region in Kutná Hora, Gallery of Fine Arts in Náchod or Gallery of Eastern Bohemia in Pardubice.

JAN KOVÁŘÍK / ARSENAL

Vernissage: 10 th  November, 6 P.M.

11 th  November 2022 – 19 th  February 2023

Showcase AXA, Palace AXA, Na Poříčí 40, Prague 1

Exhibition curator: Iva Mladičová

Translation: Kristýna Flanderová

www.jankovarik.art

Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5