Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Jindřich Zeithamml
Cestou / On the Way
19.4. - 12.7.2017
Jindřich Zeithamml prostřednictvím svých uměleckých prací zviditelňuje univerzální principy existence. Specifičnost výstavního prostoru Výklady AXA do velké míry definuje formát i uspořádání děl – zvýrazňuje přítomnost principu symetrie, prostředku hlubšího pochopení materiálního světa, podstaty společenských norem vzájemnosti i struktury náboženských idejí, mající současně nezpochybnitelný estetický rozměr. Ve vědě se hovoří o symetrii atomů, symetrie je zásadním aspektem zákonů, jež charakterizují časoprostor a gravitaci, v kvantové mechanice se pracuje s termínem tzv. supersymetrie, existují důkazy symetrie chaosu. Zdá se, že vesmír povýšil symetrii na ústřední koncept. Symetrie je odedávna spojena s touhou uchopit a vytvořit řád, krásu, dokonalost. Podnětná je z hlediska Zeithammlových prací také topologie, jako druh geometrie, kde plochy i tvary jsou nekonečně proměnlivé, kde např. ze čtverce lze „spojitě“ vytvořit kruh. „Tvar, jeho rozměry, materiál, symbolika a jejich vzájemné souznění jsou jednotlivosti, s jejichž pomocí se definuje objekt, socha. Sleduje to nějakou míru a zákon, který v sobě člověk během doby objevuje a zpřesňuje“, zmiňuje Jindřich Zeithamml (2012); hovoří také o pohybu v klidu, klidu v pohybu, o změnách odehrávajících se mezi rovným a křivým, mezi křivým a rovným, jako by princip symetrie tvořil samozřejmou podstatu jeho výtvarného uvažování.
Informace o vernisáži
Vernisáž 19. 4. 2017 od 18 hodin…
Vernisáž 19. 4. 2017 od 18 hodin
BIO
Jindřich Zeithamml (nar. 1949 v Teplicích) absolvoval v letech 1976–1982 Staatliche Kunstakademie Düsseldorf (Norbert Kricke). V letech 1995–2016 vedl Ateliér sochařství II na Akademii výtvarných umění v Praze, profesorem byl jmenován roku…
Jindřich Zeithamml (nar. 1949 v Teplicích) absolvoval v letech 1976–1982 Staatliche Kunstakademie Düsseldorf (Norbert Kricke). V letech 1995–2016 vedl Ateliér sochařství II na Akademii výtvarných umění v Praze, profesorem byl jmenován roku 2005. Roku 2013 uskutečnil tvůrčí pobyt Gastatelier, Stiftung Insel Hombroich v Německu. Roku 1985 obdržel Cenu města Bonnu a Cenu země Severního Porýní-Vestfálska. V 80. a 90. letech se konala v Německu řada jeho samostatných výstav, např. v Düsseldorfu, Galerie Schmela, 1982; Krefeldu, Kunstverein, 1983; Bonnu, Kunstverein, 1992; Kolíně nad Rýnem, Galerie Feuerle, 1992; v mnichovské Státní galerii moderního umění, 1993; nebo v Kunstverein v Kasselu, 1994. Českému publiku byl představen roku 1995 v Městské knihovně v Praze (GHMP), v ČR dále proběhly jeho samostatné výstavy např. v Domě umění v Českých Budějovicích, 2000; v Galerii Caesar v Olomouci, 2001; v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově, 2002; Dialogy v Praze na Hradě (společně s M. Immrovou), 2006; roku 2010 na Úřadu vlády ČR ve Strakově akademii; v roce 2012 v Topičově salonu; roku 2014 v Litoměřicích v kostele Zvěstování Panně Marii; v Galerii U Betlémské kaple (společně s M. Mouchou), 2015; roku 2016 v klatovském kostele sv. Vavřince (společně s M. Mouchou), v broumovské Galerii Dům a v pražském Muzeu Kampa (společně s M. Mouchou, V. Boštíkem a J. Kolářem). Roku 2000 vydalo nakladatelství Arbor vitae jeho monografii. Je zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách v Německu, Francii, Švédsku, Španělsku, ČR a USA. Je členem Umělecké besedy a Deutscher Künstlerbund.
Číst více... Číst méně...
Kurátorský text
Jindřich Zeithamml považuje umělecké dílo za „důležitý nástroj při budování a rozšiřování vědomí“, za jednu ze zpráv o „neměnné měnitelnosti“; „Tvar, jeho rozměry, materiál, symbolika a jejich vzájemné souznění jsou…
Jindřich Zeithamml považuje umělecké dílo za „důležitý nástroj při budování a rozšiřování vědomí“, za jednu ze zpráv o „neměnné měnitelnosti“; „Tvar, jeho rozměry, materiál, symbolika a jejich vzájemné souznění jsou jednotlivosti, s jejichž pomocí se definuje objekt, socha. Sleduje to míru a zákon, který v sobě člověk během doby objevuje a zpřesňuje.“ (JZ, 2012) Jindřich Zeithamml hovoří o pohybu v klidu, o klidu v pohybu, o změnách odehrávajících se mezi rovným a křivým, mezi křivým a rovným; „Něco se rozvine, stáhne a zase rozvine, jde o pulsování, o dýchání, o volnost, o velikost ve smyslu velkorysosti.“ Prostřednictvím svých uměleckých prací zviditelňuje univerzální principy existence.

Přesuneme-li se z umělecké oblasti, do vědecké, nacházíme podobná syntetická témata, jimž je dlouhodobě věnována pozornost. Vědci se snaží vystavět „integrální teorii všeho“, kde podstatou tzv. informovaného vesmíru není pouhá dualita hmoty a energie, ale vše je smysluplně vzájemně spojeno. Opětovně je tak připomínána stará mystická a filozofická představa o spojitých polích a silách, přenášejících informace a energii. Významy objektů a plastik Jindřicha Zeithammla podporují vědomí o komplexnosti živých systémů, vesmír je vědeckými okruhy nahlížen jako vysoce integrovaný koherentní systém, podobný živému organismu, jenž je koherentní s okolním světem.

Pro charakteristiku Zeithammlových objektů obecně je důležitá i idea symetrie, jejíž přítomnost specifičnost výstavního prostoru Výklady AXA do velké míry zvýrazňuje. Zákonitost symetrie lze vnímat jako prostředek hlubšího pochopení materiálního světa, podstaty společenských norem vzájemnosti i struktury idejí, mající současně nezpochybnitelný estetický rozměr. Ve vědě se hovoří o symetrii atomů, symetrie je zásadním aspektem zákonů, jež charakterizují časoprostor a gravitaci, v kvantové mechanice se pracuje s termínem tzv. supersymetrie, existují důkazy symetrie chaosu. Symetrie je odedávna spojena s touhou uchopit a vytvořit řád, krásu, dokonalost. Podnětná je z hlediska Zeithammlových prací také topologie, jako druh geometrie, kde plochy i tvary jsou nekonečně proměnlivé, kde např. ze čtverce lze „spojitě“ vytvořit kruh.

Výběr prací pro Výklady AXA zpřítomňuje archetyp životní cesty. Zásadní význam v něm hraje řeč symbolů. Aby byla zaručena živost průběhu cesty, měl by být přítomen rytmus. Člověk je veden časem, prochází prostorem; vracíme se k úvodním obecným zákonitostem, jež jsou v Zeithammlových dílech zviditelňovány – vztahy vnitřní/vnější, nádech/výdech atd. Síla prací Jindřicha Zeithammla obecně spočívá v jejich vjemové vstřícnosti a samozřejmosti, současně ovšem v přítomnosti hermetických významových rovin.

Číst více... Číst méně...
Seznam reprodukcí
1. Jindřich Zeithamml, Bez názvu, 2016, mdf, plátkové zlato a stříbro, 43 × 34 × 1,8 cm (2 ×), foto Martin Polák

2-5 Pohled do výstavy Jindřich Zeithamml - Cestou, Výklady AXA, foto Martin Polák

1. Jindřich Zeithamml, Bez názvu, 2016, mdf, plátkové zlato a stříbro, 43 × 34 × 1,8 cm (2 ×), foto Martin Polák

2-5 Pohled do výstavy Jindřich Zeithamml - Cestou, Výklady AXA, foto Martin Polák

Through his artworks, Jindřich Zeithamml draws attention to universal principles of existence. The specific character of Showcase AXA Gallery defines, to a large extent, the format and layout of the works – it underlines the presence of the symmetry principle, means of deeper understanding of material world, the nature of social norms of reciprocity and structure of religious ideas, having at the same time an unquestionable aesthetic dimension. Science introduces symmetry of atoms, symmetry is the core aspect of laws characterising space-time and gravity, quantum mechanics uses the term ‘supersymmetry’, there is evidence of symmetry in chaos. It seems space has promoted symmetry to a central concept. Since a long time ago, symmetry has been associated with the desire to grasp and create order, beauty and perfection. Zeithamml’s works are also stimulating for their topology, a part of geometry, where surfaces and shapes are infinitely variable, e.g. where a circle can be ‘continuously’ created out of a square. ‘Shape, its dimensions, material, symbolism and their mutual harmony are particularities that define the object, the sculpture. This follows certain rules and laws that a person discovers and specifies in him/herself throughout time’, explains Jindřich Zeithamml (2012); he also speaks about motion in stillness, stillness in motion, changes happening between the straight and the curved, the curved and the straight; the symmetry principle seems to represent self-evident substance of his artistic thinking.
BIO
Jindřich Zeithamml (born 1949 in Teplice) attended Staatliche Kunstakademie Düsseldorf (Norbert Kricke) between 1976–1982. Between 1995–2016 he led the Sculpture Studio II at the Academy of Fine Arts in Prague, in 2005 he obtained the Professor’s…
Jindřich Zeithamml (born 1949 in Teplice) attended Staatliche Kunstakademie Düsseldorf (Norbert Kricke) between 1976–1982. Between 1995–2016 he led the Sculpture Studio II at the Academy of Fine Arts in Prague, in 2005 he obtained the Professor’s degree. In 2013, he was on a creative stay at Gastatelier, Stiftung Insel Hombroich in Germany. In 1985 he received the Bonn Award and the North Rhine-Westphalia Award. In the 1980s and 1990s, he held several individual exhibitions in Germany, e-g. in Düsseldorf, Galerie Schmela, 1982; Krefeld, Kunstverein, 1983; Bonn, Kunstverein, 1992; Cologne, Galerie Feuerle, 1992; State Gallery of Modern Art in Munich, 1993; or in Kunstverein in Kassel, 1994. He was introduced to the Czech audience in 1995 in the Municipal Library of Prague (Prague City Gallery), his next individual exhibitions in the Czech Republic were displayed e.g. in the House of Art České Budějovice, 2000; Caesar Gallery in Olomouc, 2001; Egon Schiele Art Centrum in Český Krumlov, 2002; Dialogues in the Prague Castle (together with M. Immrová), 2006; in 2010 at the Office of the Government of the Czech Republic in the Straka Academy; in 2012 in the Topičův salon art gallery; in 2014 in the Church of the Annunciation of Our Lady in Litoměřice; in the Gallery U Betlémské kaple (together with M. Moucha), 2015; in 2016 in the Church of Saint Lawrence of Rome in Klatovy (together with M. Moucha), in the Gallery Dům in Broumov and in Museum Kampa (Prague, together with M. Moucha, V. Boštík and J. Kolář). In 2000, the publishing house Arbor vitae published his monograph. His works form part of both public and private collections in Germany, France, Sweden, Spain, the Czech Republic and the USA. He is a member of the associations Umělecká beseda and Deutscher Künstlerbund.
Read more... Read less...
Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5