Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Jiří Kobr
Tisk z výšky
25. 2. – 29. 5. 2022

Výběr prací Jiřího Kobra pro Výklady AXA je zaměřen na grafickou techniku dřevořezu. Se dřevem jako samozřejmým sochařským materiálem autor pracuje kontinuálně od devadesátých let. Specifický výstavní prostor, součást funkcionalistické stavby využívané především jako hotel a plavecký bazén, není ale pro charakteristické náměty a témata prací Jiřího Kobra vůbec samozřejmý. Vzhledem k původním idejím spojeným s funkcionalistickou architekturou působí až paradoxně, neboť výjevy dřevořezů na plátně a papíru se většinou přímo vztahují k symbolice křesťanských příběhů, pouze některé z nich odkazují k civilnosti běžné každodennosti nebo přírodní krajině. Jiří Kobr nachází právě v křesťanství prostor možností invenčního myšlení v paradoxech. Grafické tisky charakterizuje jednoduchá obrysovost, živá barevnost, prostorová neohraničenost; obdobné rysy nacházíme u autorových soch: „Expresivní tvarosloví pro mě představuje i jistou bezprostřednost, přímočarost dětské kresby, nebo lidového umění. Působí na mě i jako znak, znamení, má schopnost poutat a přidržet pozornost. Vnímám v něm i určitou poetičnost spolu s vtipem, humorem.“ (JK, 2019) Právě Kobrova schopnost zviditelňovat symboličnost biblických příběhů v prostoru dnešního bytí je podnětem zrealizovat takovou výstavu v samotném centru velkoměstského životního rytmu. Použitá forma působí podpůrně, neboť figurální výjevy jakoby vydělené z proudu původního děje vstupují do našeho světa skrze zpřítomnění srozumitelných emocionálních stavů. Funkcionalismus se pokoušel původní celistvost lidské existence reflektovat analyticky, dřevořezové výjevy tak znovu připomínají syntetickou rovinu základních lidských témat, vědomí vzájemnosti člověka, přírody a přesahující posvátnosti. 

Jiří Kobr / Tisk z výšky

Vernisáž 24. 2. od 18 hodin

25. 2. – 29. 5. 2022

Výklady AXA, Palác AXA, Na Poříčí 40, Praha 1

Kurátorka výstavy: Iva Mladičová

www.rezbar-kobr.cz


Kurátorský text

Zmiňme úvodem důležitý moment formulovaný Jiřím Kobrem v přednášce prezentované u příležitosti vlastní výstavy „Ejhle…“ Domorodé kultovní sochařství z Čech v roce 2017 či v textu k diplomové…

Zmiňme úvodem důležitý moment formulovaný Jiřím Kobrem v přednášce prezentované u příležitosti vlastní výstavy „Ejhle…“ Domorodé kultovní sochařství z Čech v roce 2017 či v textu k diplomové práci Kříž z roku 2003, týká se totiž definování místa pro sochu. Jiřího Kobra vždy zajímaly barokní venkovské kříže a boží muka a jejich začlenění do krajiny – za inspirativní považuje skutečnost, kdy socha „vybízí k zastavení a pozorování, případně upozorňuje a zdůrazňuje prostorové vztahy v krajině“. Kobrova studia na pražské Akademii výtvarných umění probíhala v ateliéru restaurování a následně v ateliéru sochařském, což je i ze zpětného pohledu patrné v kontinuální paralelnosti a prolínání obou zaměření – kopie, rekonstrukce a realizace dřevěných soch většinou pro sakrální prostory a práce pro výstavy v galeriích. Připomeňme některé z autorových výstav právě s ohledem na prostředí, v nichž probíhaly, neboť místo současné výstavy Tisk z výšky není pro jeho dlouhodobé tematické zaměření rozhodně nijak typické.

Několik výstav Jiřího Kobra se konalo v prostorech původně sakrálních – v roce 2018 například v kostele sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru. Autor jej znal již z dob svého dětství a výstava ztělesňovala záměr neopustit vlastní smysl kostela jako místa pro tajemství a tázání se po zásadních tématech existence, „přitakat odvěkému řádu věcí“ (JK, 2018). Lze připomenout i nedávnou společnou výstavu s Jakubem Špaňhelem Eliášův oheň v kostele sv. Jana Nepomuckého v Tetíně. Obdobně přirozeným prostředím působila ale i výstava Neděle na zámku Kratochvíle v roce 2020, kdy byly sochy organicky zakomponovány do architektonicky i historicky cenného interiéru, přirozeně jej zabydlovaly. Dalším charakteristickým typem prostoru Kobrových výstav jsou veřejně přístupné klášterní zahrady – zahrada břevnovského kláštera (od 2017) a broumovského kláštera (2019). Hlavní pozitiva takových výstavních příležitostí autor spatřuje v možnosti vnímat sochy v různých denních dobách, v různém počasí a osvětlení, v možnosti sledovat různé souvislosti. Vždy jej těší, může-li mít socha své místo, to totiž v běžném galerijním prostoru dle něho uskutečnitelné není. Rozhodně si nepřeje stavět umělecké práce do role „exponátů“, ale spíš se pokouší podtrhnout charakteristické danosti místa. V rozhovoru k broumovské výstavě popisuje, jak se v zahradě pokusil rozmístit sochy tak, aby se přirozeně včlenily do různých typů zákoutí a současně komunikovaly s architekturou kláštera, s kamennými ploty a zahradními domky. K posílení dojmu lidské přítomnosti a důvěrné útulnosti měly přispět prádelní šňůry s rozvěšenými dřevořezy na plátně. V souběžné výstavě v roce 2019 v Galerii Dům se pokusil evokovat pocit „jakoby na půdě“ starého domu. Do interiéru zavěsil dřevořezy tištěné na stará prostěradla a sochy umístil do rohů místnosti. Snažil se nerušit charakteristickou atmosféru místa –bělostnou odhmotněnost. Výstavu nazval V koutku… a formou instalace zvýraznil zvláštní prostorové situace rohu místnosti.

V úvodní části textu byl nepřímo zmíněn princip paradoxu, neboť po těchto připomenutých výstavních prostorech působí funkcionalistický Palác AXA pro práce Jiřího Kobra trochu nepatřičně. Je zajímavé, že autor nachází právě v křesťanství prostor možnosti invenčního myšlení v paradoxech. Jeho schopnost zviditelňovat symboličnost biblických příběhů v kontextu dnešního bytí současně ale nabízí podnět zrealizovat takovou výstavu v prostředí velkoměstského životního rytmu. Funkcionalismus se snažil původní celistvost lidské existence reflektovat analyticky, ale dřevořezové výjevy připomínají syntetickou rovinu základních lidských témat, vědomí vzájemnosti člověka, přírody a přesahující posvátnosti. I když Jiří Kobr vytvořil pro výstavu ve Výkladech AXA řadu nových grafik s civilními a krajinnými náměty, cítíme jejich gotické a barokní „předobrazy“, paradox je zde přece jen stále přítomen.

Rozhovor s Jiřím Kobrem, in: Iva Mladičová (ed.), Klášterní zahrada 2016–2020, Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 2020, s. 52–56.

Číst více... Číst méně...
BIO

JIŘÍ KOBR (nar. 1974 ve Dvoře Králové nad Labem) absolvoval v letech 1997–2003 pražskou Akademii výtvarných umění (restaurování, P. Siegl, a sochařství, J. Zeithamml; za diplomovou práci Kříž obdržel Cenu rektora). V letech 1991–2002…

JIŘÍ KOBR (nar. 1974 ve Dvoře Králové nad Labem) absolvoval v letech 1997–2003 pražskou Akademii výtvarných umění (restaurování, P. Siegl, a sochařství, J. Zeithamml; za diplomovou práci Kříž obdržel Cenu rektora). V letech 1991–2002 se věnoval řezbářské praxi pod vedením M. Michovského (Basilej). Z jeho samostatných výstav připomeňme z posledních několika let např.: vitrážová výzdoba oken kaple ve Strakově u Litomyšle, od 2016; „Ejhle…“ Domorodé kultovní sochařství z Čech, Ústav makromolekulární chemie AV ČR v Praze, 2017 (u příležitosti výstavy přednesl přednášku Staré náboženství v novém umění – Důvody k optimismu při oživovacích pokusech); Zahrada uzavřená / Hortus conclusus, zahrada Břevnovského kláštera, Praha, 2017–2020; Kostel sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru, 2018–2019; V koutku…, Galerie Dům, Klášterní zahrada, Broumov, 2019; Pod Skalou (s J. Špaňhelem), městská galerie v Trutnově, 2019; Neděle, zámek Kratochvíle, 2020; Eliášův oheň (s J. Špaňhelem), kostel sv. Jana Nepomuckého, Tetín, 2021–2022. Je autorem řady kopií, rekonstrukcí a realizací dřevěných soch nejen pro sakrální prostory, např.: kopie Černé Matky Boží v Celetné ulici v Praze, 2000; čtyři andělé na hlavní oltář hřbitovního kostela v Horním Maršově, 2016; rekonstrukce figurální výzdoby oltáře na Staroměstské radnici v Praze, 2018; kopie sochy Salvátora do kaple Nejsvětější Trojice v Žirči, 2019; socha Terezie z Lisieux pro kostel Pražského Jezulátka, 2019. V letech 2002–2005 vyučoval řezbářství a modelování na Vyšší odborné uměleckoprůmyslové škole a SUPŠ v Praze. Je členem volného sochařského seskupení Socha 2.

Číst více... Číst méně...

The works of Jiří Kobr selected for Showcase AXA Gallery focus on the graphic technique of wood carving. The author has been using wood as an ordinary sculpture material continuously since the 1990s. Yet the specific exhibition space which forms part of a functionalist building used primarily as a hotel and a swimming pool is not ordinary at all for the distinctive topics and motifs of Jiří Kobr’s artwork. With respect to original ideas linked to functionalist architecture, the space feels rather inappropriate as the wood carved images on canvas and paper are mostly directly associated with Christian symbolism; only a few of them refer to secular daily life or landscape. It is in Christianity where Jiří Kobr finds space for creative thinking possibilities involving paradoxes. His graphic prints are characterized by simple contouring, lively colours and space with no boundaries; similar features can be seen in the author’s statues: ‘Expressive morphology means a certain casualness to me, straightforwardness of children’s drawings or of folk art. It also feels like a sign, a symbol, it is able to attract and keep your attention. Besides, I perceive a certain poeticity in it, together with wit and humour.’ (JK, 2019) It is indeed Kobr’s ability to make symbolism of Bible stories visible in space of current existence that has initiated hosting such an exhibition in the midst of city life rhythm. The used form works as a support, since figural images seemingly separated from the flow of the original story enter our world through representation of intelligible emotional states. Functionalism was trying to reflect the original integrity of human existence in an analytic way; that is why the wood carved images remind us again of the synthetic level of basic human topics, awareness of human mutuality, nature and transcending sanctity.

Jiří Kobr / Woodblock Printing

Vernissage: February 24th, 6 pm

February 25th – May 29th 2022

Showcase AXA Gallery, Palác AXA, Na Poříčí 40, Prague 1

Exhibition curator: Iva Mladičová

Translation: Kristýna Flanderová

www.rezbar-kobr.cz


BIO

JIŘÍ KOBR (born 1974 in Dvůr Králové nad Labem) studied at the Academy of Fine Arts in Prague in 1997–2003 (restoration – P. Siegl; and sculpture – J. Zeithamml; he received the Rector’s Prize for his thesis The Cross). In 1991–2002,…

JIŘÍ KOBR (born 1974 in Dvůr Králové nad Labem) studied at the Academy of Fine Arts in Prague in 1997–2003 (restoration – P. Siegl; and sculpture – J. Zeithamml; he received the Rector’s Prize for his thesis The Cross). In 1991–2002, he devoted his time to wood carving under the tutelage of M. Michovský (Basel). His solo exhibitions from the last few years include e.g.: stained glass decoration of the chapel windows in Strakov near Litomyšl, since 2016; „Ejhle…“ Domorodé kultovní sochařství z Čech (‘Behold… Indigenous Classic Sculpture of Bohemia’), the Institute of Macromolecular Chemistry at the Czech Academy of Sciences in Prague, 2017 (on the occasion of this exhibition he gave a lecture on Old Religion in New Art – Reasons for Optimism about Reviving Efforts); Zahrada uzavřená / Hortus conclusus (‘An Enclosed Garden / Hortus Conclusus’), the garden of Břevnov Monastery, Prague, 2017–2020; the Church of the St. John the Baptist in Horní Žďár, 2018–2019; V koutku… (‘In the Corner’), Gallery Dům, monastery garden, Broumov, 2019; Pod Skalou (‘Under the Rock’; together with J. Špaňhel), the Municipal Gallery in Trutnov, 2019; Neděle (‘Sunday’), Kratochvíle chateau, 2020; Eliášův oheň (‘Elijah’s Fire’; together with J. Špaňhel), the Church of St. John of Nepomuk, Tetín, 2021–2022. He has authored a number of copies, reconstructions and works of wooden statues not only for sacral buildings, e.g.: a copy of the Black Madonna in Celetná street in Prague, 2000; four angels for the main altar of the cemetery church in Horní Maršov, 2016; reconstruction of figural decoration of the altar at the Old Town Hall in Prague, 2018; a copy of the statue of Salvator for the Chapel of the Holy Trinity in Žireč, 2019; the statue of Thérèse of Lisieux for the Church of the Infant Jesus of Prague, 2019. In 2002–2005, he was teaching wood carving and sculpture at the High School of Applied Arts in Prague. He is a member of the sculptors’ group Socha 2 (‘Statue 2’).


Read more... Read less...
Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5