Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Kryštof Kaplan
Velké sklo / The Large Glass
12.1.2016 - 11.4.2016
Kryštof Kaplan vytvořil pro Výklady AXA soubor objektů-konstrukcí – funkčních mechanismů metaforicky pracujících s tématem momentu proměny silového stavu. Zpřítomňuje v něm význam potence podpovrchových dějů, k jejichž zviditelnění stačí jediný spouštěcí akt. Pracuje s představou spořádané mechaničnosti neživého, jež se u živých subjektů obecně stává zástupným/únikovým stavem/procesem, akumulací zadržované tenze s těžko odhadnutelnými dosahy. Zákonitosti fungování individuální i kolektivní psychologie jsou podobně jednoduché, účinné a mechanické. Důležitou roli v předložené sestavě hrají stav zadržené nebo postupně akumulované síly, vědomí bodu zvratu, možnosti silové akce a její transformace. Mechanika konstrukcí odkazuje k významově stěžejnímu prvku – k ploše samotných výkladů. Prezentované objekty jsou současně abstraktními konstrukcemi. Specifikum a síla Kaplanova přístupu spočívá ve strohém konstatování – neupíná se k planě zidealizované představě, nemoralizuje, pouze předkládá fakta.
BIO
Kryštof Kaplan (nar. 1987) vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích (2002–2006), v letech 2007–2013 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (sochařská škola prof. Zeithammla; dvakrát získal…
Kryštof Kaplan (nar. 1987) vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích (2002–2006), v letech 2007–2013 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (sochařská škola prof. Zeithammla; dvakrát získal ateliérovou cenu AVU, 2010 a 2013). Od roku 2003 se zúčastnil řady sochařských sympozií, na mezinárodním soutěžním sympoziu v Markneukirchen získal první místo. Obdržel cenu Bogdana Neidenova za figurální sochařství (2013). Vystavuje od roku 2009 (sochařský ateliér J. Zeithammla, (A)VOID Gallery, Praha), v Galerii AVU (Vítání jara) 2011, v Artbanka Museum of Young Art (AVU v AMoYA) 2012, roku 2013 ve Veletržním paláci Národní galerie (Diplomanti AVU) a v RED Gallery London (výběr diplomových prací AVU), v loňském roce vytvořil sochařskou instalaci pro broumovský klášter. V současné době působí jako asistent v Ateliéru sochařství II AVU v Praze. Roku 2008 spoluzaložil kapelu Vložte kočku, která získala o tři roky později první místo na festivalu Malá Alternativa, roku 2013 byla nominována na cenu Anděl a v následujícím roce tuto cenu obdržela v kategorii elektronické hudby. Úspěšně působí i v rámci hudební dvojice Kaplan Bros. (s bratrem Cyrilem).
Číst více... Číst méně...
Kurátorský text
Kryštof Kaplan představil roku 2013 sochařskou instalaci Mizení, sestávající z částí Past-popírání, Klec-hněv, Váhy-smlouvání a Postel-lis-deprese. Objekty vytvořené pro Výklady AXA tento soubor přivolávají – tematickou příbuzností…
Kryštof Kaplan představil roku 2013 sochařskou instalaci Mizení, sestávající z částí Past-popírání, Klec-hněv, Váhy-smlouvání a Postel-lis-deprese. Objekty vytvořené pro Výklady AXA tento soubor přivolávají – tematickou příbuzností i výpovědní silou. Jejich forma konstrukce kombinovaná s mechanickou funkčností zpřítomňuje vědomí hlubokých vrstev lidské psychiky. Pracují s představou neustálého pohybu a vjemem stavu zadržované nevědomé síly jako s aktuální obecnou metaforou.

V prezentovaném souboru autor používá explicitně téma racionality a mechaničnosti. Vytvořené konstrukce jsou funkční na více úrovních – jsou rozložitelné i složitelné pro účely transportů a variabilních instalací, jsou to současně účinné metaforické mechanismy o momentu proměny silového stavu. Jejich racionální zákonitosti jsou významově aplikovatelné na mechanismy fungování kolektivní i individuální lidské psychologie. Kryštof Kaplan koncentruje pozornost na přítomnost potence podpovrchových dějů, k jejichž zviditelnění stačí jediný spouštěcí akt. Struktura objektů-mechanismů nemusí být v jejich klidovém stavu interpretována jako nebezpečná. Spořádaná mechaničnost neživého se ale u živých subjektů obecně stává zástupným/únikovým stavem/procesem, akumulací zadržované tenze s těžko odhadnutelnými dosahy. Nabízí se zde významový příměr vzájemné podmíněnosti agrese a strachu. Pravidla fungování individuální i kolektivní psychologie jsou podobně jednoduchá, účinná a mechanická.

Použitá forma a související významy navozují ve výtvarném časoprostoru mnohé asociace. Když Zdeněk Beran vytvořil počátkem 70. let Rehabilitační oddělení dr. Dr., v němž kovové konstrukce nemocničního mobiliáře kombinoval s destruovanými antropomorfními tvary, šlo o skeptickou výpověď na pozadí přízračné geopolitické scény. Jiří Načeradský na tutéž historickou dobu reagoval malbami různě složitých nekompromisních mechanismů, z jejichž stereotypní mašinérie nebylo v dohledu východisko. Zmechanizovanost lidského konání a myšlení chytře reflektoval ve svých sochách i Karel Nepraš. Lze připomenout také sebedestruktivní stroje Jeana Tinguelyho, jejichž účinek byl ale založen na surovém humoru. Ve výčtu bychom mohli pokračovat. Kromě toho, při pohledu na části Kaplanových konstrukcí nelze vymazat z formálního asociačního řetězce Marcela Duchampa, s jeho ideou ready mades.

Kaplan nás staví před konkrétní reálné situace, jejichž významy lze domýšlet z funkcí jednoduchých strojů. Navozuje představu zadržené nebo postupně akumulované síly, vědomí bodu zvratu, možnosti silové akce a její transformace. Nesnaží se pouze o vyslovení metafory, ale skrze smyslové čtení dovede lidskou psychiku účinně rozpohybovat. Odkaz k významově stěžejnímu prvku – ploše samotných výkladů – nelze přehlédnout. Prezentované objekty jsou současně abstraktními konstrukcemi, jež tematizují práci s vertikálou a horizontálou, s principem symetrie, s geometrií kruhu, kříže a čtverce. Specifikum a síla Kaplanova přístupu spočívá ve strohém konstatování – neupíná se k planě zidealizované představě, nemoralizuje, pouze předkládá fakta odpozorovaná z reality. Jeho práce je ideová a objektivní, a přitom pracuje „jen“ s hmotou a základní fyzikou.

Číst více... Číst méně...
Seznam reprodukcí
2–5 Pohledy do výstavy Kryštofa Kaplana Velké sklo, Výklady AXA, 2016, foto Martin Polák…
2–5 Pohledy do výstavy Kryštofa Kaplana Velké sklo, Výklady AXA, 2016, foto Martin Polák
For the AXA Showcase Gallery, Kryštof Kaplan created a set of objects-structures – functional mechanisms that metaphorically describe the moment of transformation in a state of force. This set represents the significance of potency within under-surface processes that can be made visible by one single trigger. Kaplan works with the image of a well-ordered mechanical nature of the inanimate, which generally, for living individuals becomes a surrogate/evasive status/process, an accumulation of withheld tension with an unpredictable reach. The principals of both individual and collective psychologies are similarly simple, efficient and mechanical. An important role in the represented set of objects is played by the status of withheld or gradually accumulated force, the awareness of a tipping point, the possibility of a force action and its transformation. The structures’ mechanics point towards their semantically key element – the glass surface of the showcase itself. However, at the same time, the presented objects are abstract structures. The specificity and strength of Kaplan’s approach lies in the mere statement of it – there is no adhering to an idealized notion, no moralizing, he only presents pure facts.
BIO
Kryštof Kaplan (born in 1987) studied at the Secondary Technical School of Stonework and Sculpture in Hořice (2002-2006), between 2007 and 2013 he studied at the Academy of Fine Arts in Prague (sculpture studio of prof. Jindřich Zeithamml; he was awarded…
Kryštof Kaplan (born in 1987) studied at the Secondary Technical School of Stonework and Sculpture in Hořice (2002-2006), between 2007 and 2013 he studied at the Academy of Fine Arts in Prague (sculpture studio of prof. Jindřich Zeithamml; he was awarded the Academy of Fine Arts (AVU) studio prize twice, in 2010 and 2013). Since 2003, he has participated in many sculpture symposia; he won the first prize at the international contest symposium in Markneukirchen. He won the Bogdan Neidenov prize for figural sculpture (2013). He has exhibited since 2009 (sculpture studio of J. Zeithamml, (A)VOID Gallery, Prague) in the AVU Gallery (Vítání jara) 2011, in Artbanka Museum of Young Art (AVU in AMoYA) 2012, in Prague Trade Fair Palace of the National Gallery (Diplomanti AVU) and in RED Gallery London (selection of the Academy of Fine Arts dissertations). Last year he created a sculpture installation for the Broumov Monastery. At present he works as an assistant in the Sculpture studio II of the Prague Academy of Fine Arts. In 2008 he co-founded the band Vložte kočku, which won the first prize at the Malá Alternativa Festival three years after, in 2013 they were nominated for the Anděl Prize and won the prize one year after in the category of electronic music. He is successful also as a part of the Kaplan Bros. a musical duo (with his brother Cyril).
Read more... Read less...
Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5