Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Luděk Míšek
Prostor ve své nehmotnosti / Space in Its Immateri
19.05.2018 - 12.08.2018
Svah, výhled, schody, dům, výklenek, dveře, průchod, zahrada, ateliér, trámy, skleník, dřevo, chodník, průhled. Sochy a objekty jako fixované možnosti objemů a tvarů, jako sestavy otevřených prostorů. Stavba, kompozice, členění, skladebnost. Přítomny jsou dva typy architektonického uspořádání vymezeného ostrými i oblými hranami. Horizontální je přehledně velkoryse rozprostřeno, pozornost je věnována i detailům. U vertikální „stavby“ je použit princip aditivního vrstvení prvků, někdy rotace. Sochy a objekty jako kvaziarchitektura, specifický mobiliář, možnost velkého formátu je přítomna. Prostory, plochy a linie žité architektury se prolínají se sochařskými.

Luděk Míšek ctí princip plasticity, přesnost ve volbě materiálu, zajímá jej otevřená kompozice, proces jejího odhmotňování, také ale vzájemná skladebnost plných tvarů. Geometrii volí jako obecný výrazový prostředek, bytostně rozumí významům použitých formálních prvků. Vědomě zachází s přirozeností povrchových struktur zvolených materiálů, v řadě prací se přibližuje neosobní dokonalosti minimalistické formy. Výběr pro Výklady AXA zahrnuje práce z let 1998–2018. Převažuje v něm architektonické tvarosloví tematizující prostor, současně vypovídá o zkušenosti s pracemi definovanými vertikalitou a plným plastickým jádrem. Síla a specifikum Míškova uměleckého výrazu spočívá v inspirativní vzájemnosti myšlení architekturou a sochou.

Informace o vernisáži
Vernisáž 18. 5. od 18 hodin…
Vernisáž 18. 5. od 18 hodin
BIO
Luděk Míšek (nar. 1976 v Plzni) studoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni (1991–1995) a v letech 1996–2003 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (sochařská škola J. Zeithammla; 2000–2001 stáž v architektonickém…
Luděk Míšek (nar. 1976 v Plzni) studoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni (1991–1995) a v letech 1996–2003 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (sochařská škola J. Zeithammla; 2000–2001 stáž v architektonickém ateliéru E. Přikryla; 1999–2000 stáž v ateliéru U. Ullmanna na Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart). V letech 1999 a 2000 získal ateliérovou cenu AVU a 2001 cenu Hlávkovy nadace. Zúčastnil se řady sochařských sympozií v ČR i zahraničí (např. 1999, Flur, Markneukirchen; 2000, Akademie Graz; 2003, Pacov; 2004, Bystřice nad Olzou; 2014, 6 SEM, Bratislava). Od roku 2004 bylo uspořádáno několik jeho samostatných výstav: 2008 v Ústavu makromolekulární chemie v Praze; 2010 v Galerii Západočeské univerzity v Plzni; 2012 v Alšově jihočeské galerii v Bechyni a v Galerii Jiřího Jílka v Šumperku; 2013 v Galerii města Plzně; 2016 v DEPO Plzeň (společně s J. Kornatovským) aj. Od roku 2002 je četně zařazován na společné výstavy v ČR i zahraničí. Je členem Umělecké besedy, Klubu konkretistů a seskupení Socha 2. Je autorem několika veřejných realizací (např. Pomník Jiřímu Trnkovi a Pomník Ladislavu Sutnarovi v Plzni, 2015). Od roku 2010 pedagogicky působí na Západočeské univerzitě v Plzni, roku 2017 byl jmenován docentem (AVU v Praze).
Číst více... Číst méně...
Seznam reprodukcí
1. Luděk Míšek, OT II., 2011, překližka, plexisklo, 80 x 121 x 27 cmPohled do výstavy Luděk Míšek / Prostor ve své nehmotnosti, Výklady AXA, 2018, foto Martin Polák …
1. Luděk Míšek, OT II., 2011, překližka, plexisklo, 80 x 121 x 27 cmPohled do výstavy Luděk Míšek / Prostor ve své nehmotnosti, Výklady AXA, 2018, foto Martin Polák
A slope, a view, a staircase, a house, a niche, a door, a passage, a garden, a studio, beams, a greenhouse, wood, a pavement, an opening. Statues and objects depicted as fixed possibilities of volume and shapes, as sets of open spaces. A construction, composition, structuring, constitution. Two types of architectural arrangement defined by both sharp and rounded edges are present. The horizontal is clearly and generously spread out, attention to detail is also remarkable. The vertical ‘construction’ uses the principle of additive layering of components, sometimes also rotation. Statues and objects are like quasi-architecture, specific furniture, the possibility of a large format is present. Spaces, surfaces and lines of lived-in architecture are interconnected with the sculpture ones.

Luděk Míšek respects the principle of plasticity and is accurate in his choice of material. He is interested in an open composition, its process of dematerialisation yet also mutual constitution of full shapes. He uses geometry as a general means of expression and he fully comprehends the meanings of the formal components used. Míšek intentionally handles the natural surface structures of the chosen materials, in a number of his works he approaches impersonal perfection of the minimalist form. The selection for Showcase AXA includes his works from 1998–2018. The architectural morphology with the topic of space prevails in these works, they also reflect Míšek’s experience with vertically defined works and a full plastic core. The power and specific nature of Míšek’s artistic expression lies in the inspiring mutuality of thinking through architecture and sculpture.

BIO
Luděk Míšek (born 1976 in Pilsen) studied at Secondary School of Ceramics in Bechyně (1991–1995) and at the Academy of Fine Arts in Prague (1996–2003; J. Zeithamml’s Studio of sculpture). In 2000–2001 he did his internship in the architectural…
Luděk Míšek (born 1976 in Pilsen) studied at Secondary School of Ceramics in Bechyně (1991–1995) and at the Academy of Fine Arts in Prague (1996–2003; J. Zeithamml’s Studio of sculpture). In 2000–2001 he did his internship in the architectural studio of E. Přikryl; in 1999–2000 he did his internship in the studio of M. Ullmann at Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. In 1999 and 2000 he received the AVU Studio Award and in 2001 he received the Hlávka Foundation Award. He participated in a number of sculpture symposia in the Czech Republic and abroad (e.g. 1999, Flur, Markneukirchen; 2000, Akademie Graz; 2003, Pacov; 2004, Bystřice nad Olzou; 2014, 6 SEM, Bratislava). Since 2004, several Míšek’s individual exhibition have been displayed: in 2008 in the Institute of Macromolecular Chemistry in Prague; in 2010 in the Gallery of University of West Bohemia in Pilsen; in 2012 in Aleš South Bohemian Gallery in Bechyně and in Jiří Jílek’s Gallery in Šumperk; in 2013 in the Gallery City of Pilsen; in 2016 in DEPO Pilsen (together with J. Kornatovský) etc. Since 2002 his works have been included in numerous exhibitions in the Czech Republic and abroad. He is a member of the associations Umělecká beseda, Klub konkrétistů (The Club of Concretists) and the group Socha 2 (Statue 2). He is an author of several public monuments (e.g. memorial to Jiří Trnka and memorial to Ladislav Sutnar in Pilsen, 2015). He has been teaching at University of West Bohemia in Pilsen since 2010 and he became Associate Professor (doc.) in 2017 (at the Academy of Fine Arts in Prague).
Read more... Read less...
Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5