Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Marie Ladrová
out..rez..les..
16.1.-3.4.2020

Název výstavy Marie Ladrové sestává z trojice tří počátečních písmen jmen hub s léčivými účinky –outkovky pestré, rezavce šikmého a lesklokorky lesklé. Přeložen do latiny by zněl tra..ino..gan.. Autorka se ale rozhodla pro českou verzi, neboť prý odkazuje k anglickému výrazu „outresless“, tedy k údajnému významu „bezpodmínečně“ (dle Google Translate). Námět hub zvolila pro funkcionalistické výlohy kvůli jménu architekta a stavitele Hotelu AXA Václava Pilce – německé der Pilz totiž znamená také houbu a hřib. I když takový koncept má internetově postprodukční charakter, kdy souvislosti jsou jen povrchně zdánlivé, Marie Ladrová ve Výkladech AXA vystavuje práce vytvořené tradiční akvarelovou technikou přírodními barvami na ručním bavlněném papíru s náměty místy téměř exaktně realistické formy.

Když hovoří o svých kresbo-malbách hub, používá termín „portréty“. Dlouhodobě se zabývá léčivým působením těchto svérázných organismů, je si vědoma jejich inteligence, z některých louhuje dokonce i barviva pro své obrazy. V novém souboru pro Výklady AXA odkazuje k jakési naučné tabuli, kde realistické prvky situuje do plochy gesticky abstraktního charakteru a jednotlivě do prostředí surrealisticky laděného. Technika akvarelu je pro ni podnětná především díky výrazovým možnostem zacházení s momentem spontánnosti, také ale díky odlišné práci s prázdným prostorem. Prvky improvizace a prostupnosti tvarů, linií, barev a prostorů charakteristické pro tuto techniku jsou pro ni přirozené, jejich možnosti paralelně realizuje i ve sféře hudby. Svými kresbami a malbami pomyslně propojuje ale i výtvarné světy čínské a japonské tušové malby, Williama Turnera, nebo svět starých receptur barvířů látek. Akvarel pojímá naprosto samozřejmě jako mnohovrstvý komplexní fenomén.

Kurátorský text

Název výstavy Marie Ladrové sestává z trojice tří počátečních písmen jmen hub s léčivými účinky – outkovky pestré, rezavce šikmého a lesklokorky lesklé. Specifický námět hub se ve funkcionalistických výlohách objevuje sice…

Název výstavy Marie Ladrové sestává z trojice tří počátečních písmen jmen hub s léčivými účinky – outkovky pestré, rezavce šikmého a lesklokorky lesklé. Specifický námět hub se ve funkcionalistických výlohách objevuje sice především kvůli jménu architekta a stavitele Hotelu AXA Václava Pilce, neboť německé der Pilz znamená také houbu a hřib, výtvarný zájem Marie Ladrové o uvedené téma má ale hlubší důvody. Autorka se dlouhodobě zabývá léčivým působením těchto svérázných organismů, je si vědoma jejich inteligence, z některých louhuje dokonce barviva pro své obrazy.

Ve Výkladech AXA vystavuje práce vytvořené tradiční akvarelovou technikou přírodními barvami na ručním bavlněném papíru s náměty místy téměř exaktně realistické formy. Když hovoří o svých malbách hub, používá termín „portréty“. V novém souboru pro současnou výstavu odkazuje k jakési naučné tabuli, kde realistické prvky situuje do plochy gesticky abstraktního charakteru a jednotlivě pak do prostředí surrealisticky laděného.

Svět hub je podnětný již samotnými základními charakteristikami. Představuje samostatnou říši organismů. V dávných mýtech houby figurují jako symboly jinakosti, nejen kvůli halucinogenním účinkům vyvolaným psychoaktivními látkami některých z nich. Jde téměř o bytosti obestřené nevyzpytatelností, mohou být krásné a současně zákeřné. Vzhled jejich plodnic nevyplývá z funkčních významů, ale je výrazem bytostného sebevyjádření. Jsou upleteny z vláken a zrychlený mikroskopický film by ukázal, že jejich tvar „nepovstává zvětšováním či výstavbou, nýbrž tak, jako když vyšlehne plamen či vytryskne pramen“. Jejich podhoubí je sice základem existence, nenese ale možné rozlišovací znaky jednotlivých druhů. „Houbí krása není ‚nadzemská‘, tak jako krása květů či motýlích křídel. Je to krása elementární, zemská, humilis (humus = půda) – tak pokorná, že se jen zcela nepatrně zvedá nad zem! Nese chtonické tajemství: ztělesňuje krásu země jakožto živlu“ (Z. Neubauer).

Marii Ladrovou říše hub dlouhodobě fascinuje. Vnímá její snový charakter, v podhoubí spatřuje analogii se sítí lidského podvědomí. Vlastní snové výjevy nechává přirozeně vstupovat do vytvářených obrazů. Zdůrazňuje význam vzájemné propojenosti vláknitých struktur hub. Ty jsou sice běžnému lidskému pohledu skryté, jako velmi inteligentní systém ale umožňují přenos informací mezi obrovským množstvím organismů různých druhů. Samotné podhoubí je vlastně informační pole, mocné mimo jiné nabytou moudrostí času. Marie Ladrová ve svých kresbo-malbách zprostředkovává specifické vlastnosti vybraných houbích bytostí do nejjemnějších nuancí. Invenčně nachází analogie mezi estetickými formami a kvalitami a charakterem léčebných účinků. Ty je schopna v pracích vyjádřit právě díky možnostem přirozených barviv. Takto vědomé zacházení se vzájemnými reakcemi jednotlivých barviv má charakter alchymistických transmutací, estetické významuplnosti přeměny jedné látky v druhou. Důležitá je pro ni i proměna barev v průběhu času.

Technika akvarelu je pro autorku podnětná především díky výrazovým možnostem zacházení s momentem spontánnosti, také ale díky odlišné práci s prázdným prostorem. Vytvořené obrazy vnímá jako výsledky utkání se se živlem. Prvky improvizace a prostupnosti tvarů, linií, barev a prostorů charakteristické pro tuto techniku jsou pro ni přirozené, jejich možnosti paralelně realizuje i ve sféře hudby. Svými malbami pomyslně propojuje ale i výtvarné světy čínské a japonské tušové malby, Williama Turnera, nebo svět starých receptur barvířů látek. Akvarel pojímá naprosto samozřejmě jako mnohovrstvý komplexní fenomén.

Použitá literatura:

Zdeněk Neubauer, O houbách (autobiologické zamyšlení), in: Magdalena Wells (ed.), Mezi zvířetem a květinou. Motiv houby v současném umění, Galerie Klatovy / Klenová – Arbor vitae 2008.


Číst více... Číst méně...
Informace o vernisáži

Vernisáž 15.1.2020 od 18 hodin

Kurátorka výstavy: lva Mladičová 

Vernisáž 15.1.2020 od 18 hodin

Kurátorka výstavy: lva Mladičová 

BIO

Marie Ladrová (nar. 1981 v Klatovech) studovala v letech 1997–2001 Střední uměleckoprůmyslovou školu sv. Anežky České v Českém Krumlově (obor kamenosochařství) a v letech 2006–2012 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze…

Marie Ladrová (nar. 1981 v Klatovech) studovala v letech 1997–2001 Střední uměleckoprůmyslovou školu sv. Anežky České v Českém Krumlově (obor kamenosochařství) a v letech 2006–2012 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze (Intermediální škola M. Knížáka), v roce 2007 uskutečnila stáž v ateliéru M. Jetelové (hostující pedagog) a v letech 2009/10 stáž na FAMU (Katedra režie). Samostatně nebo ve dvojici vystavovala: Sobí lidé (s N. Brabcovou), Galerie Vyšehrad, Praha, 2012; Mapa, pevnost, zvíře, stroj, Galerie K-art-on, Praha, 2013; Sednice (s. V. Litvanem), Festival Fluidum #4 ENDGAME!, Praha, 2013; Pomocník ze zapadlé gubernie (s O. Vavrečkou), Studio hrdinů, Praha, 2013; Kurs všeobecného plánování (s O. Vavrečkou), Komunikační prostor Školská 28, Praha, 2014; Maso chudých, Ukradená galerie, Český Krumlov, 2015; Cekli… (s O. Vavrečkou), Galerie 35M2, Praha, 2015; Akvarel, Alfréd ve dvoře, Praha (2016); Jede Král, vitrína Národní 35, Praha, 2017; Betlém, Ukradená galerie, Praha, 2017, 2018; Salis Succus (s. P. Trnkou), Studio Bubec, Praha, 2018; Svět nejprve připomíná plíseň…, Plevel, Praha, 2018; Leden, ještě tam budem, Ponava, Brno, 2019; Marie, Lampárna, Praha, 2019; Galerie Gumárna, Čáslav, 2019; aj. Zúčastnila se řady společných výstav v ČR i zahraničí. Také se věnuje (nebo věnovala) zpěvu, hře na housle a těremin v tělesech Roling Joints, NKT, Smrt, Lovely Dolls, Chodská junta, Obec, Ekšarí, MR a Vladivojna La Chia.

marieladrova.com

Číst více... Číst méně...

The name of Marie Ladrová’s exhibition consists of the three initial letters in the names of three medicinal fungi – outkovka pestrá (turkey tail, Trametes versicolor), rezavec šikmý (chaga, Inonotus obliquus) and lesklokorka lesklá (Lingzhi mushroom, Ganoderma lucidum). The Latin name would thus be ‘tra.. ino.. gan..’. However, the artist decided for the Czech version as it refers to the English word ‘outresless’. The theme of fungi was chosen for the functionalist showcase because the AXA hotel architect’s name was Václav Pilc – and ‘der Pilz’ means ‘mushroom’ or ‘fungus’ in German. Although such a concept has an internet post-production character where the relations are merely superficially apparent, Marie Ladrová displays her works in Výklady AXA Gallery using traditional watercolour technique with natural colours on handmade cotton paper; with the form being very exact and realistic here and there. When talking about her paintings of fungi, she uses the term ‘portraits’. In the long term, she has been exploring the medicinal effects attributed to these peculiar organisms, she is aware of their intelligence, she even infuses some of the mushrooms to get colours for her paintings. In her new collection for Výklady AXA Gallery, she refers to an instructive board in which realistic elements are located in the space as abstract gestures and also individually in the surrealistic background. The watercolour technique is very inspirational for her, particularly due to its possibilities to express spontaneous moments, yet also due to the distinct character of work with empty space. The elements of improvisation, permeability of shapes, lines, colours and space that are typical of this technique are completely natural for her, she fully applies its possibilities also in music. Besides, through her paintings, she also makes imaginary links between the worlds of Chinese and Japanese ink painting, William Turner and the world of the old garment dyers’ formulas. She approaches the watercolour technique with absolute certainty as a multi-layer complex phenomenon.

BIO

Marie Ladrová (born 1981 in Klatovy) studied at Agnes of Bohemia’s Secondary School of Arts and Design in Český Krumlov between 1997–2001 (major – stone sculpture) and between 2006–2012 she studied at the Academy of Fine Arts in Prague (Intermedial…

Marie Ladrová (born 1981 in Klatovy) studied at Agnes of Bohemia’s Secondary School of Arts and Design in Český Krumlov between 1997–2001 (major – stone sculpture) and between 2006–2012 she studied at the Academy of Fine Arts in Prague (Intermedial Studio of M. Knížák). In 2007 she did an internship in the studio of M. Jetelová (a guest instructor) and in 2009/10 she did an internship at the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU, Directing department). She has displayed her works at several solo and duo exhibitions: Sobí lidé (‘Reindeer People’; together with N. Brabcová), Gallery Vyšehrad, Prague, 2012; Mapa, pevnost, zvíře, stroj (‘A Map, a Fortress, an Animal, a Machine’), Gallery K-art-on, Prague, 2013; Sednice (‘A Bedchamber’; together with V. Litvan), Festival Fluidum #4 ENDGAME!, Prague, 2013; Pomocník ze zapadlé gubernie (‘Heplmate in a God-forsaken Governorate’; together with O. Vavrečka), Studio hrdinů, Prague, 2013; Kurs všeobecného plánování (‘The Workshop on Comprehensive Planning’; together with O. Vavrečka), the Communication Space in Školská 28, Prague, 2014; Maso chudých (‘The Flesh of the Poor’), Ukradená galerie (‘The Stolen Gallery’) in Český Krumlov, 2015; Cekli… (together with O. Vavrečka), Gallery 35M2, Prague, 2015; Akvarel (‘Watercolour’), Alfréd ve dvoře, Prague (2016); Jede Král (‘The King Is Coming’), vitrína Národní 35, Prague, 2017; Betlém (‘Nativity Scene’), Ukradená galerie (‘The Stolen Gallery’) in Prague, 2017, 2018; Salis Succus (together with P. Trnka), Studio Bubec, Prague, 2018; Svět nejprve připomíná plíseň… (‘The World Looks Like Mould at First…’), Plevel Gallery, Prague, 2018; Leden, ještě tam budem (‘January – Still There…’), Ponava, Brno, 2019; Marie, Lampárna, Prague, 2019; Gallery Gumárna in Čáslav, 2019 etc. She has also showcased her works at various collective exhibitions, both in the Czech Republic and abroad. Furthermore, she devotes her time to music, she is a singer and plays the violin and theremin in the bands Rolling Joints, NKT, Smrt, Lovely Dolls, Chodská junta, Obec, Ekšarí, MR and Vladivojna La Chia.

Read more... Read less...
Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5