Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Ondřej Maleček
HoraOpona / MountainCurtain
05.10.2018 - 23.01.2019
Ondřej Maleček hovoří o tvůrčím procesu jako o permanentní kumulaci motivů, námětů, kdy významové linie se neodhadnutelně odvíjí, kříží, větví, mizí, znovu se objevují. Výklady AXA se staly příhodným prostorem pro náznak zviditelnění zastavené tvůrčí situace. Krystal jako nalezený poklad, kouzlo, pohádka, jako symbol embrya. Hora jako námět obsahově z nejpregnantnějších. Jako paralelní přítomnost živoucího i neživoucího. Shluk kamenů jako skrýš, současně pozorovatelna. Kámen, zkamenělina jako informace zastaveného času. Opona jako metafora osobního i společenského. Maleček popisuje čerstvý zážitek z návštěvy pařížského muzea Gustava Moreaua, kde závěs vymezuje ztišený prostor k listování kresbami. Paralelní přítomnost světa reálného a ireálného, významové víceznačnosti. Obraz jako vzpomínka i zpráva o budoucím. Jako zpráva o niterné dualitě duše, o reverzibilitě vnímání. Blízká setkání třetího druhu.Na dřevěné podlaze druhého patra bývalého parního mlýna v Úhonicích za Prahou se skládají možné varianty výstavy. HoraOpona. Během krátké chvíle je zřetelná další možná verze: DrahokamPavouk. Zpětné sledování. Nemožnost totožného zažití. Každé uvědomění jako „posílení duševní koherence, přibývání světla“, jako „nárůst bytí“ (G. Bachelard, Poetika snění). Pokus o sestavení mapy situace jako výsledek projevu vůle ke kontinuitě.
Informace o vernisáži
Vernisáž 4.10. od 18 hodin…
Vernisáž 4.10. od 18 hodin
Kurátorský text
Ondřej Maleček hovoří o tvůrčím procesu jako permanentní kumulaci motivů, námětů, kdy významové linie se neodhadnutelně odvíjí, kříží, větví, mizí, znovu se objevují. Výklady AXA se staly příhodným prostorem pro náznak zviditelnění…
Ondřej Maleček hovoří o tvůrčím procesu jako permanentní kumulaci motivů, námětů, kdy významové linie se neodhadnutelně odvíjí, kříží, větví, mizí, znovu se objevují. Výklady AXA se staly příhodným prostorem pro náznak zviditelnění zastavené tvůrčí situace. Krystal jako nalezený poklad, kouzlo, pohádka, jako symbol embrya. Hora jako námět obsahově z nejpregnantnějších. Jako paralelní přítomnost živoucího i neživoucího. Shluk kamenů jako skrýš, současně pozorovatelna. Kámen, zkamenělina jako informace zastaveného času. Opona jako metafora osobního i společenského. Maleček popisuje čerstvý zážitek z návštěvy pařížského muzea Gustava Moreaua, kde závěs vymezuje ztišený prostor k listování kresbami. Paralelní přítomnost světa reálného a ireálného, významové víceznačnosti. Obraz jako vzpomínka i zpráva o budoucím. Jako zpráva o niterné dualitě duše, o reverzibilitě vnímání. Blízká setkání třetího druhu.Samotný výběr obrazů pro Výklady AXA přirozeně zrcadlil spletitost a provázanost námětových a významových linií. Na dřevěné podlaze druhého patra bývalého parního mlýna v Úhonicích za Prahou, místa Malečkova malířského ateliéru, jsme sestavovali možné varianty. První skladba nazvaná HoraOpona se formovala velmi plynule, i když sousedství motivů nabízela zajímavou mnohočetnost. Během krátké chvíle byla zřetelná další možná verze: DrahokamPavouk. Evokovala představu dokonalé krásy krystalu postupně zastřeného jemnou sítí. Mohli bychom bez problému nacházet další námětové linie. Zpětné sledování jako tvůrčí akt. Opakovaná připomínka nemožnosti totožného zažití. Současně lze ale každé uvědomění vnímat jako „posílení duševní koherence, přibývání světla“, jako „nárůst bytí“ (G. Bachelard, Poetika snění). Oba procesy jakoby protisměrné, vytvářejí specifické napětí. Otevírají prostor pro možnost sestavit mapu situace, výsledek projevu vůle ke kontinuitě.Malířská poetika Ondřeje Malečka má bytostně literární charakter. Nepřekvapuje nás, že od nejranějších let autora poutala poezie Karla Hynka Máchy nebo lyricko-dramatické příběhy lidských osudů ze vzdálených dob šumavského kraje od Karla Klostermanna. Na Malečkových obrazech je často jen jednoduchý námět či symbolický motiv, ale nevyhnutelně přitahuje naši pozornost zvláštní silou. Malby a kresby jsou výpovědí psychických hlubin, kde obrazy reality jsou taveny alchymickými zákonitostmi snové říše. Nabízí možnost prožitku významů, možnost odpoutat se od reálné roviny existence a v labyrintu vlastích niterných obrazů zakoušet jejich mocnost. „Vše, co existuje dnes, bylo kdysi v obraznosti“, tvrdí William Blake.Doposud jsme hovořili o řeči obrazu. Výše uvedené charakteristiky Malečkovy poetiky je možné zakusit i v jiné formě. Stačí obraz otočit čelem ke zdi a můžeme číst: „Hora (Kopec – sopka), 2017–18: Sněžka, Hora dotýkající se nebe, Sněžka – večer, Sněžka – západ slunce, Hora – večer, Hora – západ slunce“, „Sbírka, 2018: Ve sbírce, Muzeum, Vitrína, Zkamenělina, Amonit“, „Sbírka, 2017: Sbírka kamenů, Sbírka minerálů, Vzpomínka, Národní muzeum, Ve vitríně“, „Za oponou, 2018: V zákulisí, Prádlo, Velké prádlo, Povlečení“, Kopec, 2018: Uvnitř hory, Vnitřek hory“, nebo například u obrazu z roku 2016: „Hromada, Dort, Buchtičky, Uhlí, Na talíři, Mísa dobrot, Co ještě…?!“
Číst více... Číst méně...
Seznam reprodukcí
1. Ondřej Maleček, Za oponou, 2018, kombinovaná technika, plátno, 25 x 30 cm, foto archiv autora

2.-10. Pohled do výstavy Ondřej Maleček, HoraOpona, Výklady AXA, Praha 2018, foto Martin Polák

1. Ondřej Maleček, Za oponou, 2018, kombinovaná technika, plátno, 25 x 30 cm, foto archiv autora

2.-10. Pohled do výstavy Ondřej Maleček, HoraOpona, Výklady AXA, Praha 2018, foto Martin Polák

BIO
Ondřej Maleček (nar. 1977 v Praze) studoval krátce pedagogický obor český jazyk – výtvarná výchova na PF UK v Praze (1996–1997), dále v letech 1997–2001 studoval Divadelní fakultu AMU (obor scénografie) a v letech 2000–2006 absolvoval…
Ondřej Maleček (nar. 1977 v Praze) studoval krátce pedagogický obor český jazyk – výtvarná výchova na PF UK v Praze (1996–1997), dále v letech 1997–2001 studoval Divadelní fakultu AMU (obor scénografie) a v letech 2000–2006 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (malířský ateliér P. Nešlehy a S. Diviše). Roku 2009 byl nominován na cenu Henkel Art Award za ČR. Roku 2010 obdržel stipendium Ministerstva kultury ČR na tvůrčí činnost, od téhož roku spolupracuje s Národní galerií jako externí lektor. Od roku 2006 proběhla řada jeho samostatných výstav, např. Šumava (Galerie Makráč, Praha, 2009), Krajina (Galerie Půda, Jihlava, 2010), Tiché volání (Galerie Na shledanou a Městské muzeum, Volyně, 2010), Druhý břeh (Galerie Dole, Ostrava, 2011), In Natura (GAVU, Cheb, 2012), Křišťál (Galerie Berlinskej Model, Praha, 2012), Jeskyně (Galerie Fenester, Praha, 2013), V zahradě (Galerie Dům, Broumov, 2013), Podmořské pralesy se ani nezachvěly (Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha, 2014), Zeď (Galerie K.art.on, Praha, 2014), Ptačí muž (Galerie Off Format, Brno, 2014), Otisk hlavy (Galerie Novoměstská radnice, Praha, 2015) nebo Ondřej Maleček (Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, 2017). Zúčastnil se několika sympozií, např. roku 2008 1. česko-německého malířského sympozia Šumava na Kvildě a roku 2009 2. malířského sympozia v Uherském Ostrohu. Absolvoval řadu stipendijních pobytů – opakovaně v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově (2009, 2015 a 2016) nebo roku 2013 v Centru umění Kvilda. Je zastoupen ve sbírkách Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, Galerie Klatovy / Klenová, Lidické Galerie, Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově a v soukromých sbírkách.
Číst více... Číst méně...
Možnost prodeje
Možnost prodeje vystavených děl

www.ondrejmalecek.cz

Možnost prodeje vystavených děl

www.ondrejmalecek.cz

Ondřej Maleček talks about the creative process as of a permanent accumulation of themes, topics in which lines of meaning take an unpredictable course, come to crossings, split into branches, disappear and reappear. The AXA Showcase has become a fitting space to show, by way of allusion, the creative process when stopped. A crystal as a discovered treasure chest, a piece of magic, a fairy tale or as a symbol of an embryo. A mountain as the most accurate symbol in terms of all possible meanings. A mountain as a parallel presence of the animate and the inanimate. A cluster of stones as both a hideaway and a lookout. Stones – fossils representing time that stopped. A curtain as a metaphor of the individual space and the space of society. Maleček is describing his recent experience visiting the Gustav Moreau Museum in Paris in which curtains delimit a quiet space where visitors can browse through drawings. Parallel presence of the real and the unreal world, of multiple meanings. An image as a memory as well as a message about the future, a message of an inner duality of the soul and reversibility of perception. Close encounters of the third kind.Possible versions of the exhibition are being put together on a wooden floor of the second floor of a former steam mill in Úhonice near Prague. HoraOpona (MountainCurtain). Another possible version becomes visible shortly after that: DrahokamPavouk (JewelSpider). Watching in reverse. Impossibility of having an identical experience. Every moment of awareness as “reinforcement of mental coherence, increase in light”, as “rising being” (G. Bachelard, The Poetics of Reverie). It is an attempt to map the situation as a result of expression of will towards continuity.Translation: Kristýna Flanderová
BIO
Ondřej Maleček (born 1977 in Prague) shortly attended the education program Czech language – Arts at the Faculty of Education, Charles University in Prague (1996–1997), between 1997–2001 he attended the Theatre Faculty of the Academy of Performing…
Ondřej Maleček (born 1977 in Prague) shortly attended the education program Czech language – Arts at the Faculty of Education, Charles University in Prague (1996–1997), between 1997–2001 he attended the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts (Stage Design study programme), and between 2000–2006 he graduated from the Academy of Arts Architecture and Design in Prague (Painting studio of P. Nešleha and S. Diviš). He was nominated for the Henkel Art Award for the Czech Republic in 2009. In 2010, he obtained a scholarship for creative activities from the Ministry of Culture of the Czech Republic, and since 2010, he has worked in the National Gallery as an external teacher. Since 2006, he has presented several individual exhibitions, for example ‘Šumava’ (Galerie Makráč, Prague, 2009), ‘Krajina’ (Countryside; Galerie Půda, Jihlava, 2010), ‘Tiché volání’ (Silent Calling; Galerie Na shledanou and Městské muzeum, Volyně, 2010), ‘Druhý břeh’ (The Opposite Shore; Galerie Dole, Ostrava, 2011), ‘In Natura’ (GAVU, Cheb, 2012), ‘Křišťál’ (Crystal; Galerie Berlinskej Model, Prague, 2012), ‘Jeskyně’ (Cave; Galerie Fenester, Prague, 2013), ‘V zahradě’ (In A Garden; Galerie Dům, Broumov, 2013), ‘Podmořské pralesy se ani nezachvěly’ (Undersea Forests did not even tremble; Galerie Ferdinanda Baumanna, Prague, 2014), ‘Zeď’ (Wall; Galerie K.art.on, Praha, 2014), ‘Ptačí muž’ (Birdman; Galerie Off Format, Brno, 2014), ‘Otisk hlavy’ (Headprint; Galerie Novoměstská radnice, Prague, 2015, or ‘Ondřej Maleček’ (Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, 2017). He participated in several symposia, for example the first Czech-German painting symposium Šumava in Kvilda in 2008 and the second painting symposium in Uherský Ostroh in 2009. He received several scholarships – he went repeatedly on a study stay to the Egon Schiele Art Centrum in Český Krumlov (2009, 2015 a 2016) or in the arts centre Centrum umění Kvilda. His works are exhibited in the collections of the Galerie Felixe Jeneweina in Kutná Hora, Galerie Klatovy / Klenová, Lidická Galerie, the Egon Schiele Art Centrum in Český Krumlov as well as in private collections.
Read more... Read less...
Možnost prodeje
 Items Available for Sale

www.ondrejmalecek.cz

 Items Available for Sale

www.ondrejmalecek.cz

Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5