Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Petra Křivová
Krystalizace / Crystallization
20.7. - 19.10.2017
V souboru sádrových reliéfů Křížová cesta, jímž Petra Křivová diplomovala roku 2015 na pražské Akademii výtvarných umění, je význam jednotlivých Zastavení vyjádřen „dějem tvarů“. Podstatná témata příběhů autorka transformovala do živosti formových vztahů. Podobný výrazový princip použila i v šestici sochařských prací pro Výklady AXA. Jejich tvary připomínají krystaly, počet i směr hran a ploch nesou konkrétní významy. V sestavě se autorka zabývá tématem komplikovanosti roviny vnitřní psychologie a možnostmi řešení reálné situace. Uvažuje o existenci rozhraní mezi nehmotnou myšlenkou a jejím „zhmotněním“ v čin. V řadě záznamu stádií řešení dilematu spatřujeme proces vědomého zacházení s jasným tvarem a kontinuální přítomnost „středu“. O přepisu daností reality lze hovořit i v autorčině instalaci ze sádrových plastik Uvnitř vně (2017), vytvořené pro konkrétní architekturu, nebo u dvojplastiky Trychtýře (2014) inspirované básní Christiana Morgensterna. Z prací Petry Křivové obecně vnímáme specifické partnerství citu a rozumu. Přičteme-li k němu autorčin autentický zájem o křesťanskou tematiku, nalézáme ideovou spřízněnost s úvahami Richarda Weavera, který ve své knize Ideje mají následky připomíná závislost logiky na „metafyzickém snu“ a proces abstrahování vnímá jako schopnost „nahlížet na věci pod zorným úhlem věčnosti“.
Informace o vernisáži
Vernisáž 20. 7. od 18 hodin…
Vernisáž 20. 7. od 18 hodin
BIO
Petra Křivová (nar. 1988 v Uherském Hradišti) studovala v letech 2004–2008 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (obor kamenosochařství) a v letech 2009–2015 Akademii výtvarných umění v Praze (sochařský ateliér…
Petra Křivová (nar. 1988 v Uherském Hradišti) studovala v letech 2004–2008 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (obor kamenosochařství) a v letech 2009–2015 Akademii výtvarných umění v Praze (sochařský ateliér Jindřicha Zeithammla; v letech 2011 a 2015 obdržela Ateliérovou cenu AVU); absolvovala stáž na Akademie der Bildenden Künste v Mnichově (2013–2014). Roku 2014 vystavovala v GAVU v Praze – Ticho po pěšině (společně s Adamem Velíškem); v roce 2017 proběhla její samostatná výstava Trychtýře v pražské Galerii Makráč a letos realizovala instalaci Uvnitř vně v pražské Karlově ulici. Od roku 2004 jsou její práce četně zařazovány na společné výstavy, např.: Umění pomáhat, Uherské Hradiště – Veselí nad Moravou – Kroměříž, 2006; Sochy na parkovišti, Malostranské náměstí, Praha, 2014; Andante, České centrum Milán, 2015; Klášterní zahrada 2016, Galerie Dům v Broumově; No Goddess of Memory, MAGMA Contemporary Art Space, Saint George, Rumunsko, 2016; nebo Sochy Šmeralovy vily, Sv. Kopeček, Olomouc, 2016. Zúčastnila se několika dřevosochařských sympozií v Německu a Itálii, je autorkou realizací Trychtýře na vrch Vítkov v Praze (2014) a Wir 2/My 2 v německém Selbu (2016).
Číst více... Číst méně...
Kurátorský text
V souboru sádrových reliéfů Křížová cesta, jímž Petra Křivová diplomovala roku 2015 na Akademii výtvarných umění v Praze, byl význam jednotlivých Zastavení vyjádřen „dějem tvarů“. Podstatná témata symbolických příběhů…
V souboru sádrových reliéfů Křížová cesta, jímž Petra Křivová diplomovala roku 2015 na Akademii výtvarných umění v Praze, byl význam jednotlivých Zastavení vyjádřen „dějem tvarů“. Podstatná témata symbolických příběhů autorka transformovala do živosti tvarových vztahů. Velkoformátovým reliéfům předcházel úplný soubor čtrnácti Zastavení v drobnějším měřítku (2014). Bílou barvu Petra Křivová nepoužila symbolicky, ale jako přirozenou – čistou formu použitého materiálu.

Obdobný výrazový princip je přítomen v šestici sochařských prací pro Výklady AXA. Jejich tvary navozují dojem krystalů, hrany a plochy vyjadřují dějovost, jejich počet i směr nesou konkrétní významy. Bělost sádrového povrchu zde ideu celku podporuje, odkazuje k dosud neprojevenému, nevyslovenému. V sestavě se autorka zabývá tématem komplikovanosti roviny vnitřní psychologie a možnostmi řešení reálné situace. Uvažuje o existenci rozhraní mezi nehmotnou myšlenkou a jejím „zhmotněním“ v čin. V řadě záznamu stádií řešení dilematu spatřujeme proces vědomého zacházení s jasným tvarem a kontinuální přítomnost „středu“.

Připomeňme zde instalaci ze sádrových plastik Uvnitř vně (2017), kterou Petra Křivová vytvořila pro konkrétní historickou architekturu v Karlově ulici v Praze. Místo dobře znala, jistou dobu jí sloužilo jako ateliér. Podnětem k realizaci děl bylo přemýšlení o principu architektury a sochy. Šlo opět o specifický přepis, promítání prostoru a jeho architektonických detailů do sádrových forem. Divák mohl zakusit jakési „dvojité vnímání“ prostoru. Autorka se v těchto pracích ocitla ve formální blízkosti děl Rachel Whiteread, jež svými velkoformátovými architektonickými odlitky živě poukazuje na sociálně důležitá témata v konkrétních specifických lokalitách.

O tvůrčí transformaci můžeme hovořit i u souboru Trychtýře, jejichž jednoduché formy „jdou noční tmou“ a jejich vnitřním prostorem „proudí jas luny/ klidně, stále/ na cestu/ lesem“ (překlad J. Hiršala). Živá hravost poezie Christiana Morgensterna sochařku inspirovala k realizaci velkoformátové litinové dvojplastiky (2014) a řady tušových kreseb (2013–2014).

Ze sochařských prací Petry Křivové obecně vnímáme výraz specifického partnerství citu a rozumu. Přičteme-li k němu autorčin autentický zájem o křesťanské ideje, můžeme závěrem připomenout úvahy Richarda Weavera z knihy Ideje mají následky: Uvádí závislost logiky na „metafyzickém snu“ a jeho integrující síle, neboť logické procesy se opírají o klasifikaci, jež se provádí na základě identifikace, a ta má intuitivní podstatu. Proces abstrahování vnímá jako schopnost „nahlížet na věci pod zorným úhlem věčnosti“. Úctu k formě nachází v prostředí „kulturního člověka“, jenž si je vědom existence měřítek – prostorových a časových –, ta vytvářejí strukturu – základ intelektuálního porozumění. „Ztrátu středu“ pak dle něho zakouší právě ta společnost, jež se vzdává formy.

Číst více... Číst méně...
Seznam reprodukcí
1) Petra Křivová, ze souboru Krystalizace, 2017, foto autorka…
1) Petra Křivová, ze souboru Krystalizace, 2017, foto autorka
Možnost prodeje
Možnost prodeje vystavených děl

petrakrivova.blogspot.com

Možnost prodeje vystavených děl

petrakrivova.blogspot.com

The meaning of individual ‘stations of the Cross’ in the collection of plaster reliefs named Way of the Cross, Petra Křivová’s graduation work at the Academy of Fine Arts in Prague that she completed in 2015, is expressed by ‘action of shapes’. The author transformed essential topics of the stories into lively shape relations. She used a similar principle of expression in the six sculptures made for Showcase AXA Gallery. Their shapes resemble crystals, the number and orientation of edges and surfaces carry specific meanings. In this collection, the author explores the topic of the complicated level of inner psychology and possibilities to solve real situations. She addresses the existence of a borderline between an immaterial thought and its ‘materialization’ into an action. In many of the presented stages of solving a dilemma, we can discern a process of conscious manipulation with a clear shape and constant presence of a ‘centre’. The transcription of a given reality can also be seen in Křivová’s installation of plaster sculptures called Inside Out (2017), made for concrete architecture, and in a bi-sculpture The Funnels (2014) inspired by a poem by Christian Morgenstern. The artworks by Petra Křivová generally evoke feeling of a specific partnership of sense and sensibility. In addition to this, the author’s interest in Christian themes reveals ideological affiliation with Richard Weaver’s reflections who suggests in his book Ideas have consequences the dependence of logic on a ‘metaphysical dream’ and who perceives the process of abstraction as the ability to ‘look at things from the perspective of eternity’.
BIO
Petra Křivová (born 1988 in Uherské Hradiště) studied at the Secondary School of Applied Arts in Uherské Hradiště in 2004–2008 (major – stone sculpture) and at the Academy of Fine Arts (AVU) in Prague in 2009–2015 (Jindřich Zeithamml’s…
Petra Křivová (born 1988 in Uherské Hradiště) studied at the Secondary School of Applied Arts in Uherské Hradiště in 2004–2008 (major – stone sculpture) and at the Academy of Fine Arts (AVU) in Prague in 2009–2015 (Jindřich Zeithamml’s Studio of sculpture; in 2011 and 2015 she recieved the AVU Studio Award); she completed a study visit at the Akademie der Bildenden Künste in Münich (2013–2014). In 2014, she had an exhibition at GAVU in Prague – The Path of Silence (with Adam Velíšek); in 2015, her individual exhibition The Funnels was displayed in the Makráč Gallery in Prague. This year, she showcased her installation Inside Out in Karlova street in Prague. Since 2004, her works have been included in numerous exhibitions, e.g.: The Art of Helping, Uherské Hradiště – Veselí nad Moravou – Kroměříž, 2006; Sculptures in the Parking Lot, Malostranské Square, Prague, 2014; Andante, Czech Centre Milano, 2015; Monastery Garden 2016, Gallery Dům in Broumov; No Goddess of Memory, MAGMA Contemporary Art Space, Saint George, Romania, 2016; or Sculptures of Šmeral’s villa, Sv. Kopeček, Olomouc, 2016. She participated in many wood sculpture symposia in Germany and Italy, she made the installation The Funnels on the hill Vítkov in Prague (2014) and Wir 2/My 2 in Selb in Germany (2016–2017).
Read more... Read less...
Možnost prodeje
Items Available for Sale

petrakrivova.blogspot.com

Items Available for Sale

petrakrivova.blogspot.com

Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5